Zmanipulovaná soutěž na rekonstrukci parku na Moravském náměstí

Městská část Brno-střed 4. 8. 2016 vyhlásila architektonicko-urbanistickou a krajinářskou soutěž o návrh „Park na Moravském náměstí v Brně“. Dne 1. 12. 2016 vybrala rada městské části Brno-střed tři nejvhodnější návrhy. Vítězným návrhem se stalo řešení architektonické kanceláře consequence forma s.r.o.

Účelem a posláním soutěže bylo dle čl. 2.2 soutěžních podmínek nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních a zadávacích podmínkách a v soutěžních podkladech a bude ekonomicky realizovatelný.

V čl. 9 soutěžních podmínek jsou upravena hodnoticí kritéria. Konkrétně v čl. 9.3 je stanovena tato nepřekročitelná podmínka:

„Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů max. 25.000.000 Kč vč. DPH (slovy dvacetpět miliónů Korun českých), ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, v přiměřených nákladech na potřebu energií i na úklid a údržbu navrženého řešení.“

Každý návrh tedy musel splnit ekonomické kritérium, že celkové investiční nepřekročí 25 mil. Kč včetně DPH. Celková plocha parku na Moravském náměstí je 19.271 m2. To znamená, že nejvyšší přípustná výše investičních nákladů na m2 bez DPH činí přibližně 1000 Kč. Obvyklá cena u rekonstrukcí parků se pohybuje, podle náročnosti rekonstrukce, okolo 1500 až 2000 Kč na m2 bez DPH. Z toho je zřejmé, že městská část Brno-střed, jako vyhlašovatel, v podstatě vylučovala náročnější rekonstrukce, zejména pokud jde o zpevněné plochy.

Vítězný návrh společnosti consequence forma s.r.o. zcela zjevně nesplňuje ekonomické kritérium. Splnění tohoto kritéria je prakticky vyloučeno rovněž u návrhů na 2. místě (Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. Klára Zahradníčková, M.A.) a 3. místě (prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Bc. Pavel Čučka, Bc. Radek Feňo, Bc. Adam Ambrus). Pokud se však tyto návrhy přesto umístily na prvních třech místech, je evidentní, že hodnocení návrhů proběhlo v rozporu se soutěžními podmínkami.

Vítězný návrh consequence forma s.r.o., i návrhy umístěné na 2. a 3. místech, evidentně překračují nejvyšší dovolené investiční náklady a nesplňují proto podmínky soutěže. Vítězný návrh consequence forma s.r.o. počítá, mimo jiné, s vybouráním veškerých zpevněných ploch a se stavbou nových, a to v celé ploše parku. To jsou velmi nákladné činnosti. Výstavba nového vodního prvku a objektu restaurace a kavárny, bez kterých tento návrh nedává smysl, jsou velmi nákladné.

Úryvek z rozhodnutí městské části Brno-střed o námitkách jednoho ze soutěžících, který namítal, že porota ignorovala ekonomické kritérium, jehož splnění bylo povinné.

Úryvek z rozhodnutí městské části Brno-střed o námitkách jednoho ze soutěžících, který namítal, že porota ignorovala ekonomické kritérium, jehož splnění bylo povinné.

Ekonomické kritérium museli dodržet všichni soutěžící, protože jeho dodržení bylo povinné. Soutěžící, kteří toto povinné ekonomické kritérium dodrželi, proto mohli navrhnout jen úsporné řešení. Nemohli předložit nápady, které by si park na Moravském náměstí zasloužil. Především se však ocitli ve značně nerovném postavení vůči těm soutěžícím, kteří toto povinné kritérium ignorovali a porota je přesto doporučila na první tři místa.

Z protokolu o průběhu soutěže (dostupný pod odkazem níže) vyplývá, že porota se otázkou dodržení povinného limitu investičních nákladů nezabývala. Tím se dopustila tvrdé manipulace při hodnocení a překroucení soutěžních podmínek.

Jeden ze soutěžících následně podal námitku proti této manipulaci. Dostalo se mu kouzelné odpovědi, že „…ekonomické kritérium… …bylo hodnoceno subjektivními názory členů poroty, na základě jejich zkušeností.“ Jak je však možné, že zápis z jednání poroty neobsahuje ani čárku o hodnocení investiční náročnosti jednotlivých návrhů, ani o „subjektivních názorech“ členů poroty na splnění ekonomického kritéria…?

Pokud by porota dodržení ekonomického kritéria posuzovala, musela by oceněné tři návrhy ze soutěže vyloučit. Lze se proto důvodně domnívat, že porota buď jednala zcela amatérsky, nebo hodnocení soutěže záměrně zmanipulovala tak, aby vyhrálo řešení favorizované vedením městské části.

Témata našich článků:,