Jaký je smysl referenda o poloze nádraží?

Pro referendum jsou navrhovány otázky:

  1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Proč pokládají navrhovatelé tyto složité a neurčité, v podstatě zástupné otázky, chtějí-li rozhodnout o poloze nádraží Brno-hlavní po rekonstrukci železničního uzlu Brno (ŽUB)?

Protože referendum, které by opravdu mohlo určit polohu nádraží, ve skutečnosti nelze konat, neboť legálnímu konání takového referenda brání dva ze zákonných důvodů:

  1. ) Jde o rozhodování ve věci, jež je v kompetenci investora, který není nijak podřízen rozhodnutí města. Rozhodnutí v místním referendu by mohlo být v rozporu s právními předpisy, protože poloha osobního nádraží po rekonstrukci železničního uzlu je jednoznačně dána dosud platným Územním plánem města Brna z r. 1994, včetně jeho platných změn a doplňků. Většinová kladná odpověď na první otázku referenda, pokud by účast v referendu splnila podmínky platnosti a závaznosti podle zákona, by zavazovala město Brno k sabotování spolupráce s investorem ve věci rekonstrukce železničního uzlu (a výstavby nádraží) v místě, daném závazně územním plánem. Tím by zjevně nutila investora využít jiné staveniště, což by bylo v rozporu se zákonem. První otázka referenda je podle zákona ve svém důsledku věcně nepřípustná přesto, že se viditelně snaží obejít zákon svou vágní formulací a snaží se zavázat město k nekompetentnímu a nezákonnému chování.
  2. ) Jde ve skutečnosti o snahu rozhodnout referendem v případě, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení. Věcným cílem obou otázek referenda je zasáhnout do investiční výstavby objektů, která je zcela v kompetenci stavebního zákona. Ten rozhoduje ve zvláštním řízení – územním a stavebním – o místě a přípustnosti investice. Veřejnost se může zúčastnit územního a stavebního řízení pouze v zastoupení občanským sdružením (spolkem), založeným k tomuto účelu. Nikoli nějakým hlasováním v referendu. Mimochodem obě „otázky“ referenda jsou postaveny tak, že odpověď „ano“, stala-li by se platnou a závaznou a město by skutečně (z vlastního rozhodnutí, nepovinně) nepokračovalo ve spolupráci s investorem na přípravě nádraží „U řeky“, zpozdila by se rekonstrukce železničního uzlu v prvním případě o cca 20 let, v druhém o 25 let.

Ptejme se tedy, jak je v našem právním prostoru možné připustit konání referenda v jasném věcném rozporu se zákonem o referendu, a zejména jak by potom mohlo nebo muselo (?) být naloženo se „závazným“ výsledkem tohoto referenda, pokud by jedna nebo obě otázky byly platně zodpovězeny kladně? Případná kladná odpověď na kteroukoli z obou v referendu položených otázek sice může nabádat město k podpoře přípravy modernizace ŽS „Brno hlavní nádraží“ v dosavadní poloze (ad 1) nebo v jakékoli jiné poloze podle blíže neurčeného systému soutěží (ad 2), ale současně nijak neomezuje právo i povinnost města poskytovat plnou součinnost investorovi v urychlené přípravě a výstavbě ŽS „Brno hlavní nádraží“ v  poloze „U řeky“, dané Územním plánem města Brna a ověřené 25letou přípravou. Příklad: Podnikneme-li všechny kroky, abychom se naučili číst, neznamená to, že nemůžeme současně podniknout všechny kroky, abychom se naučili počítat.

Dále se ptejme, proč město podporuje ten cirkus za několik milionů, v němž může pouze získat a zbytečně zaplatit v podstatě nezákonný a v případě jakéhokoli výsledku nezávazný a k ničemu nepoužitelný průzkum okamžité nálady a názorů obyvatel.

Jedinou logickou odpovědí na otázku po smyslu připravovaného referenda je, že skutečným cílem je nastartování politické kariéry dosud neuspokojených pánů Patočky, Patrika a několika jim podobných, za zbytečně vyhozené peníze z  městského rozpočtu a za cenu sabotáže rozvoje města Brna.

Témata našich článků: