Kromě návrhů na vylepšení návrhu územního plánu města Brna v oblasti bydlení máme několik dalších připomínek, které návrh zlepší. Týkají se především dopravy. Uvádíme je včetně odůvodnění v tabulce níže. Po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí jednotlivé připomínky v mapě (číslo bodu je číslo připomínky). Připomínka č. 10 není v mapě zanesena, protože se vztahuje pouze k textové části návrhu územního plánu.

Číslo připomínky Územní vymezení věcně shodné připomínky (odkaz na přibližnou polohu připomínek v mapě) Naše věcně shodná připomínka, tj. námi navrhované využití plochy Odůvodnění
1 Pravý břeh řeky Svratky v úseku mezi ulicemi Renneská a Rosická, k.ú. Štýřice (podél ul. Štýřické nábřeží) Vymezit novou tramvajovou dráhu propojující stávající tramvajovou dráhu na ul. Renneská s tramvajovou dráhou Sty/31. Prověřit vedení této tramvajové dráhy zcela nebo zčásti jako podpovrchové (např. zatrubněním). Tramvajová dráha na ul. Renneská bude obsluhovat významné a populačně silné územní celky a lokality (Bohunice, Starý Lískovec vč. Západní brány, Fakultní nemocnice Brno, Univerzitní kampus, částečně Nový Lískovec a Bosonohy po dostavbě návrhových ploch). Realizace tramvajové tratě do univerzitního kampusu Bohunice je již v realizaci. Navrhovaná tramvajová spojka zajistí efektivní propojení tramvajové dráhy na ul. Renneská s novým nádražím.
2 Plocha V/v4 při ul. Opuštěná a Uhelná, k.ú. Trnitá Do karty lokality Tr-2 doplnit požadavek na respektování historického železničního viaduktu. Severozápadní roh této plochy V/v4 může být v kolizi se stopou historického železničního viaduktu, který má být zachován jako významná památka.
3 Plocha Z na starém železničním tělese mezi ul. Hybešova a Opuštěná, k.ú. Staré Brno Vhodnou formou doplnit požadavek na respektování historických objektů drážních stavědel (např. přidáním další lokality Tr-x, v jejíž kartě bude tato podmínka uvedena). Objekty historických drážních stavědel jsou cennými památkami, které je vhodné zachovat.
4 Plocha Z mezi ul. Benešova a Koliště, k.ú. Město Brno, dle zákresu

Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky

Vhodnou formou na této ploše umožnit realizaci podzemních garáží s vjezdem z ul. Koliště (např. přidáním další lokality MB-x, v jejíž kartě bude tato možnost uvedena). Výškový rozdíl mezi úrovní ul. Koliště a ul. Benešova k takovému využití přímo vybízí. Přitom nedostatek parkovacích míst v centrální části města je vysoký. Tato změna nijak nenaruší zamýšlenou funkci městské zeleně.
5 Ul. Svitavské nábřeží, k.ú. Zábrdovice a Husovice Vymezit novou tramvajovou dráhu po ul. Svitavské nábřeží (napojení na stávající tratě u Zábrdovického mostu a na druhém konci ve styku ul. Dačického a Dukelská třída). Vedení tramvajové dráhy ul. Svitavské nábřeží umožní (pomocí lávek pro pěší přes řeku Svitavu) bezkolizní doplnění dopravní obsluhy významné rozvojové lokality Ze-2 (bývalá Zbrojovka) kapacitní tramvajovou dopravou.
6 Plocha V/k6 při ul. Uhelná, k.ú. Trnitá Změnit na C/k6 a do karty lokality Tr-2 doplnit požadavek na využití alespoň 70% hrubé podlažní plochy objektů realizovaných v této ploše pro bydlení. Veřejná vybavenost není efektivním využitím této cenné plochy. Současně je tato lokalita situována tak, že je možné a vhodné u ní zvýšit podíl bydlení a omezit tím monofunkčnost Jižní čtvrti.
7 Území s navrženou plochou S/v3 obklopené ul. Kamenice, Bítešská a Netroufalky, k.ú. Bohunice a částečně Nový Lískovec Prověřit prodloužení tramvajové tratě až na toto území či k tomuto území, a to s ukončením smyčkou (např. i formou objezdu části plochy S/v3), včetně prověření vymezení místa pro odstávku a otáčení autobusové dopravy. V případě kladného posouzení této věcně shodné připomínky upravit způsob využití území mezi stávajícím terminálem Nemocnice Bohunice a křižovatkou Netroufalky-Kamenice. Ukončení tramvajové tratě smyčkou je z provozního hlediska výhodnější. Vzhledem k úvahám o případné lanové dráze k nové multifunkční hale a dalším rekreačně-zábavním areálům v okolí BVV by toto prodloužení tramvajové tratě umožnilo lepší integraci na uvažovanou lanovou dráhu a tím i univerzitní areál bohunického kampusu. Dopravní terminál Nemocnice Bohunice je již dnes ve špičce přetížen. Odstávka a otáčení autobusů je dnes náhradním způsobem řešena na ul. Akademická a Studentská.
8 Navržené dráhy Zy/71, KP/71, Tr/71 a Tr/72 (severojižní kolejový diametr) včetně odpovídajících koridorů dopravní infrastruktury U zakončení dráhy Zy/71 v městské části Brno-Žabovřesky rozšířit plochu koridoru dopravní infrastruktury tak, aby zde vznikla územní rezerva pro terminál podzemní dráhy pro případ, že by tato podzemní dráha byla řešena jako železniční, tj. pro případ, že by nepokračovala povrchově po stávající tramvajové trati do městské části Brno-Bystrc. Přidat napojení podzemní dráhy na povrchovou tramvajovou trať jakožto další variantu zakončení podzemní dráhy (včetně doplnění odpovídajících koridorů dopravní infrastruktury), a to:

  • KP/71 na stávající trať Palackého tř.;
  • Tr/72 na navrženou trať Sty/31 (nové nádraží – Vídeňská);
  • Tr/71 na nyní realizovanou trať na ul. Plotní.
Návrh územního plánu města Brna je rozporuplný v tom, že v ukončení dráhy Zy/71 uvažuje oba způsoby realizace podzemní dráhy (tramvaj i železnice), ale u zakončení KP/71, Tr/71 a Tr/72 je předjímáno výhradně železniční provedení podzemní dráhy (tyto konce podzemní dráhy jsou zapojeny jen do železniční sítě). O řešení podzemní dráhy však dosud není rozhodnuto. Studie proveditelnosti podzemní dráhy bude teprve zadána. Tramvajové řešení podzemní dráhy má své podstatné výhody, stejně jako železniční. K realizaci podzemní dráhy dojde z objektivních důvodů za relativně dlouhou dobu. Územní plán města Brna by proto neměl předjímat konkrétní řešení, tramvajové nebo železniční, ale měl by vytvářet předpoklady pro realizaci obou těchto řešení.
9 Nadsběrné komunikace HH/3 a Sty/4, tramvajová dráha Sty/31, vše v k.ú. Štýřice Komunikaci HH/3 vést ve stopě komunikace Sty/4 ulicí Bidláky, přes ul. Heršpická a ulicí Polní, tj. mezi lokalitou Sty-5 a areálem České pošty, k ul. Renneské. V úseku od křížení s komunikacemi HH/1 a Kv/2 podél lokality Sty-2 komunikaci HH/3 odstranit. Komunikaci Sty/4 odstranit, neboť bude nahrazena nově řešenou komunikací HH/3. Dopravní obsluhu lokality Sty-2 řešit komunikacemi nižší úrovně. Takto upravenou komunikaci HH/3 napojit v přímém prodloužení ul. Bidláky na styk komunikací HH/1 a Kv/2. Odstranit krátký souběh tramvajové dráhy Sty/31 s komunikací Sty/4 změnou na křížení – prověřit vhodné místo tohoto křížení a úpravu trasy této dráhy. Výše uvedené změny jsou, kromě změny stopy tramvajové dráhy Sty/31, naznačeny na zákresu.

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Navrhované vedení komunikace HH/3 ul. Bidláky a Plotní je méně nákladné, méně kolizní a umožní těsnější, tj. kvalitnější propojení lokality Sty-2 s plochou Z na pravém břehu Svratky. Zjednoduší a napřímí se napojení nového nádraží na dálniční přivaděč Heršpická. Odstranění souběhu komunikace Sty/4 a tramvajové tratě Sty/31 je z provozního hlediska efektivnější.
10 Plochy veřejných prostranství, kterými jsou vedeny tramvajové dráhy V textové části návrhu územního plánu města Brna doplnit podmínky hlavního využití ploch veřejných prostranství v kap. 6.3.3.11 odůvodnění návrhu územního plánu takto: „Hlavní je využití pro veřejná prostranství a zpřístupnění a obsluhu ploch dopravní a technickou infrastrukturou za současného umožnění průchodu a pohybu obyvatel, případně jejich shromažďování. V případě, že je na ploše veřejného prostranství stanovena tramvajová dráha, je hlavním využitím pro takové veřejné prostranství rovněž vedení tramvajové dráhy, případně trolejbusové dráhy. Na plochách veřejných prostranství je dopravní infrastruktura přípustná pouze pro zpřístupnění a obsluhu ploch za současného umožnění průchodu a pohybu obyvatel, případně jejich shromažďování. To však v některých případech může být rizikové z hlediska budoucího umisťování staveb tramvajových drah. Zejména tam, kde nově navržená dráha prochází v těsné blízkosti ploch s využitím pro bydlení (B, ale i C, přičemž v době realizace tramvajové dráhy mohou být dnes návrhové plochy již fakticky stabilizované) nebo kde prochází plochami Z, může být předmětem sporů, zda tramvajová dráha odpovídá podmínkám pro využití ploch veřejného prostranství. Investor tramvajové dráhy se může dostávat do interpretačních obtíží přípustných způsobů využití veřejného prostranství, a to např. proto, že přiléhající zástavba může v dané době být veřejnou dopravou (např. autobusy) již dostatečně obsluhována. Výstavba na přiléhajících plochách (zejména B a C) může, a pravděpodobně bude, oproti výstavbě tramvajové dráhy probíhat s časovým předstihem. Navrhujeme proto doplnit podmínky hlavního využití ploch veřejných prostranství tak, aby bylo postaveno na jisto, že tam, kde je stanovena tramvajová dráha, bylo součástí hlavního využití rovněž vedení tramvajové dráhy, případně trolejbusové dráhy (pokud nebude realizována tramvajová dráha).