Kritickým problémem města Brna je rezidenční suburbanizace neboli usazování lidí za hranicemi města Brna v okolních obcích. Pro tyto lidi je cílovým bydlením rodinný dům s alespoň malou zahradou. Nabídka kvalitních pozemků pro stavbu rodinného domu je na území města Brna zcela nedostatečná. Ceny těchto pozemků jsou v důsledku velmi slabé nabídky pro většinu obyvatel nedosažitelné, což je nutí nacházet své cílové bydlení mimo území města Brna. Již ve střednědobém výhledu rezidenční suburbanizace vážně ohrožuje sociální strukturu města a jeho ekonomickou udržitelnost, poškozuje životní prostředí ve městě a negativně ovlivňuje další parametry. Jeden z cílů návrhu územního plánu města Brna je proces rezidenční suburbanizace zvrátit.

Nejprve uvádíme odůvodnění. Následuje tabulka s vlastními připomínkami. K tabulce se vážou další podmínky uvedené nad a pod ní. V některých případech současně v zájmu kvalitní struktury zástavby požadujeme zpracování územní studie. Podmínky pro zpracování územní studie jsou ve dvou variantách uvedeny pod tabulkou s připomínkami.

Odůvodnění připomínek

Vedle kvality bydlení ve městě Brně, jejíž zajištění je samo o sobě komplexním problémem, je základním krokem k omezování rezidenční suburbanizace dostatečná nabídka ploch pro výstavbu bydlení v rodinných domech, tj. právě toho bydlení, které lidé z ekonomických důvodů vyhledávají za hranicemi města. U těchto ploch by současně měla existovat přiměřená jistota, že nebudou znehodnoceny nesouměřitelnou okolní výstavbou. Pouze významné zvýšení množství a rozlohy těchto ploch je způsobilé vytvořit reálný tlak na ceny bydlení v rodinných domech na území města Brna a tím tento typ bydlení zpřístupnit širšímu okruhu obyvatel.

Návrh územního plánu města Brna obsahuje řadu návrhových ploch pro bydlení, nicméně ve významné míře se jedná o bydlení v bytových domech, které pro řadu obyvatel není cílovou formou bydlení. Tou je, zejména u ekonomicky se etablujících lidí, bydlení v rodinném domě, což je zřetelné z formy bydlení realizované v procesu rezidenční suburbanizace v okolních obcích. Návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech návrh územního plánu města Brna neobsahuje dostatek, tj. nevyužívá dostatečně potenciál, který v tomto ohledu území města Brna poskytuje. Návrh územního plánu města Brna tím nevytváří tlak na snižování cen tohoto typu bydlení v míře, ve které by tak činit mohl.

Má-li nový územní plán být relevantním opatřením proti rezidenční suburbanizaci a pro udržení obyvatel na území města, musí v dostatečné míře nabízet právě to, co lidé hledají v okolních obcích.
Základním cílem našich věcně shodných připomínek je významné rozšíření návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech. Pokud má být návrh územního plánu města Brna relevantním prostředkem omezujícím rezidenční suburbanizaci, musí ve významné míře nabídnout právě to, co lidé v procesu rezidenční suburbanizace hledají v okolních obcích. Čím více budou rozevřeny pomyslné nůžky mezi nabídkou takových rezidenčních ploch na území města a poptávkou po nich, tím kritičtější dopad na sociální strukturu obyvatel, životní prostředí města a další aspekty, bude rezidenční suburbanizace mít. Rozumíme argumentu o potřebě efektivního využívání území, který může být vznesen proti našim věcně shodným připomínkám. Nicméně dokud nebude územní plán města Brna schopen uspokojovat poptávku po bydlení hledaném v okolních obcích, bude neblahý jev rezidenční suburbanizace pokračovat se všemi důsledky pro naše město.

V některých případech, například pokud se některá z věcně shodných připomínek vztahuje k většímu území, požadujeme současně zpracování územní studie. Ve vhodných případech v zájmu vyšší efektivity využití území připouštíme v omezené míře rezidenční zástavbu výškové úrovně 2 za podmínky, že nebude navazovat na rezidenční zástavbu nižší výškové úrovně v přiléhajících plochách a bude respektovat pohodu bydlení v přiléhajících plochách.

Pokud má plocha kód B/r1, znamená to, že je na ní přípustná pouze výstavba bydlení do výšky 7 metrů v rezidenčním uspořádání.

Kód B/r2 znamená to stejné, ale s možností stavět domy s výškou až 10 metrů.

Písmeno „B“ znamená bydlení, písmeno „r“ za lomítkem rezidenční uspořádání domů a číslo maximální výškovou úroveň staveb (nikoli max. výšku). Textová část návrhu územního plánu říká, že rezidenční uspořádání: „…zahrnuje strukturu tzv. zahradního města (rodinné domy, vily a bytové domy malého měřítka ve vlastních zahradách), strukturu řadových a atriových rodinných domů, vesnickou strukturu rodinných domů s objekty v zahradách a jejich kombinace; doplněné o objekty občanské vybavenosti.“

Naše věcně shodné připomínky jsou v souladu se zadáním územního plánu města Brna a odpovídají jeho základním principům. Nové návrhové plochy, které jsou předmětem našich věcně shodných připomínek, jsou všechny B/r1, případně B/r2. Naše věcně shodné připomínky sledují následující zásady:

  1. Nenarušujeme životní prostředí, protože navýšením ploch B/r1, případně B/r2, na území města nebude počet cest individuální dopravou mimo jeho hranice narůstat tak rychle, případně jen minimálně. Využíváme pouze plochy A (plochy zemědělské), případně I (plochy zahrádek), tj. nevyužíváme plochy Z (městská zeleň), L (lesy), K (krajinná zeleň) ani H (vodní a vodohospodářské plochy). Neporušujeme tedy princip návrhu územního plánu města Brna, kterým je ochrana přírodního zázemí města. Současně tím respektujeme princip posilování kompaktního města. Vycházíme přitom z následujících tezí:
    • Rozumíme cílům ochrany zemědělského půdního fondu, nicméně na území metropole středoevropského významu se nutně střetávají s jinými cíli, především s potřebou rozvoje města a potřebou omezovat rezidenční suburbanizaci, která město ve střednědobém výhledu ohrožuje. Zemědělská výroba žádného státu nestojí a nemůže stát na zemědělských plochách uvnitř velkých sídel, jakým statutární město Brno nepochybně je. Současně je třeba uvést, že změna využití na B, tj. bydlení, nebrání vlastníkům zemědělských pozemků nadále vykonávat své vlastnické právo k pozemku tak, že budou pokračovat v zemědělské činnosti. Naše věcně shodné připomínky se netýkají lokalit, kde jsou ve významnější míře zastoupeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna. Sousedství rodinných domů a polí je běžné a vzájemně se nerušící.
    • Rozumíme, že zahrádky plní úlohu rekreační a doplňují životní prostředí ve městě. Nicméně je faktem, že tam, kde to místní podmínky (zejména infrastrukturní) dovolují, dochází k postupnému přestavování zahradních chat na rodinné bydlení a tím k postupné transformaci na rezidenční zástavbu. To lze, konec konců, označit jako další doklad správnosti našich věcně shodných připomínek. Naše věcně shodné připomínky se netýkají zahrádkářských lokalit, kde jsou ve významnější míře zastoupeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, které jsou pronajímány zahrádkářům. Bude proto zcela na rozhodnutí vlastníka zahrádky, zda bude i po změně typu plochy nadále provozovat zahrádkářskou činnost, či nikoli. Rekreačně využívaná zahrádka změněná na rodinný dům se zahradou bude nadále doplňovat životní prostředí města. Vzhledem k tomu, že navrhujeme pouze zástavbu ve výškové úrovni 1, případně v omezené míře 2, nebude vznikající zástavba rušivá vůči vlastníkům zahrádek, kteří budou pokračovat ve využívání pozemku pro zahrádkaření.
  2. Nenarušujeme okolní bydlení ve stabilizovaných plochách, protože navrhujeme využití B/r1, přičemž je objektivně vyloučeno, aby jakákoliv rezidenční zástavba (tj. i ta, se kterou námi navrhované plochy sousedí) měla nižší výškovou úroveň. Volně řečeno, rodinné domy nemohou rušit bydlení v rodinných domech. V některých případech připouštíme zástavbu s výškovou úrovní 2, tj. B/r2, a to za dále uvedených omezujících podmínek.
  3. Nepoškozujeme vlastnická práva dotčených vlastníků pozemků. Naše věcně shodné připomínky zasahují pouze funkční plochy A (zemědělské) a I (zahrádky), jejichž hodnota na jednotku plochy je nižší, než by byla, kdyby se jednalo o funkční plochy B (bydlení). Naše návrhy tak nejenže nepoškozují vlastnická práva, ale naopak zvyšují hodnotu dotčených pozemků (k tomu viz naše důležité prohlášení dole pod čarou). Výjimkou budou plochy pro nezbytnou veřejnou vybavenost, pro případná veřejná prostranství a pro nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury, kde bude zásah do vlastnických práv řešen kompenzačními opatřeními. Zvláště větší území nelze bez těchto funkcí uspokojivě urbanisticky vyřešit.

Občas se vyskytne námitka, že rozsáhlejší plochy B/r1 jsou v porovnání s intenzivněji využívanými plochami bydlení (bytové domy) náročné z infrastrukturního hlediska. To je nepochybně pravda, nicméně realita okolních obcí, kde se tento typ zástavby v nemalém měřítku bez obtíží rozvíjí, jasně prokazuje, že jde o zanedbatelný problém. Současně s technologickým rozvojem, například v oblasti likvidace srážkových vod, se vyvíjí legislativa. Jejím trendem je liberalizace výstavby menších staveb včetně rodinných domů. Případná námitka infrastrukturní náročnosti ploch pro bydlení v rodinných domech je proto v dnešní době již nerelevantní, což prokazuje samotná existence rezidenční suburbanizace.

Shrnutí odůvodnění

Návrh územního plánu města Brna je jedinečnou příležitostí provést zásadní krok omezující kritický problém našeho města, tj. rezidenční suburbanizaci. Je to příležitost, která se opakuje přibližně jednou za 20 let, spíše však za období delší. Rozumíme tomu, že návrh územního plánu města obsahuje řadu návrhových ploch pro bydlení. Zdůrazňujeme však, že má-li nový územní plán města Brna být relevantním opatřením proti rezidenční suburbanizaci a pro udržení obyvatel na území města, musí v dostatečné míře nabízet právě to, co lidé v procesu rezidenční suburbanizace hledají v okolních obcích. Naše věcně shodné připomínky předkládáme proto, že v tomto ohledu spatřujeme návrh územního plánu města Brna jako nedostačující.

Vlastní připomínky

Pokud je součástí naší věcně shodné připomínky požadavek, aby dotčená plocha byla podrobněji prověřena územní studií, tj. jestliže z takové věcně shodné připomínky vyplývá, že rozhodování o změnách v území má být podmíněno zpracováním územní studie, je součástí takové věcně shodné připomínky rovněž stanovení podmínek pro pořízení takové územní studie. Tyto podmínky jsou uvedeny ve dvou variantách níže – v jedné variantě navrhujeme pouze využití plochy B/r1 a ve druhé variantě navrhujeme nejméně ze dvou třetin využití B/r1 a nejvýše z jedné třetiny připouštíme B/r2 (vysvětlení kódů B/r1 a B/r2 najdete ve žlutém rámečku).

Součástí všech věcně shodných připomínek, u kterých neuvádíme požadavek na zpracování územní studie, jsou následující požadavky:

  1. prověřit napojení na dopravní a technickou infrastrukturu s důrazem na prostupnost územím a vymezit plochy pro komunikace (včetně obslužných a pěších), případně včetně zajištění prostupnosti územím do krajinné zeleně, zahrádek a lesních ploch;
  2. pokud plocha přiléhá k plochám vyžadujícím ochranu (např. plochy H), prověřit oddělení od těchto ploch městskou zelení (plocha Z) nebo jiným vhodným způsobem;
  3. pokud plocha přiléhá k (návrhovým i stabilizovaným) plochám D nebo T nebo k plochám dotčeným strategickými investicemi dopravní nebo technické infrastruktury, oddělit navrhovanou plochu od těchto ploch dostatečně širokým pásem městské zeleně (plocha Z) nebo jiným vhodným způsobem, a to za účelem eliminace budoucích komplikací s umístěním staveb dopravní, resp. technické infrastruktury na těchto plochách.

Naše věcně shodné připomínky jsou uvedeny v jednotlivých řádcích následující tabulky. Po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí jednotlivé připomínky v mapě (číslo bodu je číslo připomínky).

Číslo připomínky Územní vymezení věcně shodné připomínky (odkaz na přibližnou polohu připomínek v mapě) Naše věcně shodná připomínka, tj. námi navrhované využití plochy
Městská část Bližší vymezení v návrhu územního plánu města Brna
1 Bosonohy Území vymezené územní rezervou B-4 (při ul. Křivánky, Sojkova a Chironova) Stanovit kód B/r1, tj. zrušit územní rezervu, současně respektovat podmínky pro prověření navržené územní rezervy uvedené v textové části, které nejsou v rozporu se stanovením kódu B/r1 pro tuto plochu.
2 Bosonohy Území vymezené územní rezervou B-5 (při ul. Jámy) Stanovit kód B/r1, tj. zrušit územní rezervu, současně respektovat podmínky pro prověření navržené územní rezervy uvedené v textové části, které nejsou v rozporu se stanovením kódu B/r1 pro tuto plochu.
3 Žebětín Plochy A a I při ul. Hostislavova, Chrpová a Ostrovačická dle zákresu (severní hranice řešeného území zhruba v jeho prostředí části nepřekračuje vodní tok Vrbovec)

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie.
4 Žebětín Plochy A při ul. Za Hřbitovem dle zákresu (lokalita Za Kněžským hájkem)

Obsah obrázku mapa, text Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie a její zpracování koordinovat se zpracováním územní studie ÚS-13. Současně respektovat podmínky pro zpracování územní studie ÚS-13.
5 Žebětín Plocha A při ul. Dlážděná dle zákresu (lokalita Padělky)

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie.
6 Žebětín Plocha A západně od ul. Hostislavova dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie, současně respektovat areál hájovny na ul. U Křivé borovice. S ohledem na přiléhající intenzivní zástavbu sídliště Kamechy požadujeme použití pouze kódu B/r1.
7 Komín Soubor ploch A a I severně od sídliště Komín při ul. Řezáčova dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1. Za účelem dopravní obsluhy území , které je předmětem této věcně shodné připomínky, a území, které je předmětem věcně shodné připomínky č. 8 (soubor ploch A při ul. Palcary), prověřit prodloužení trolejbusové tratě.
8 Komín Soubor ploch A při ul. Palcary dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1.
9 Medlánky Území vymezené územní rezervou B-6 (při ul. Turistická) Stanovit kód B/r1, tj. zrušit územní rezervu, současně respektovat podmínky pro prověření územní rezervy B-6 uvedené v textové části.
10 Medlánky Plocha A při ul. Turistická a Žebětínek dle zákresu

 

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie, současně respektovat územní rezervu O-6.
11 Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora Území vymezené územní rezervou B-7 včetně plochy A dle zákresu (přibližně mezi Medláneckým potokem a bývalými kasárnami)

Obsah obrázku mapa, text Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1, tj. zrušit územní rezervu, současně respektovat podmínky pro prověření územní rezervy B-7 uvedené v textové části; tyto podmínky respektovat i u vyznačené plochy A.
12 Ivanovice Území vymezené územní rezervou B-8 (při ul. Pokorova a U Křížku) Stanovit kód B/r1, tj. zrušit územní rezervu, současně respektovat podmínky pro prověření územní rezervy B-8 uvedené v textové části.
13 Ivanovice Území vymezené územní rezervou E-2 (mezi ul. Černohorská a Hradecká) Na západní části stanovit v co největší šířce kód B/r1, tj. zrušit územní rezervu, pro východní část území zvolit s ohledem na komunikaci Hradecká vhodný funkční typ, který oddělí navrženou plochu B/r1 od této komunikace.
14 Řečkovice a Mokrá Hora, Jehnice Plocha A v k.ú. Mokrá Hora a Jehnice, při ul. Skoumalova a Brigádnická, dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r2 (nikoli B/r1, neboť všechny související plochy mají kód B/r2).
15 Řečkovice a Mokrá Hora, Jehnice Území vymezené územní rezervou B-3 (při ul. Tumaňanova) Stanovit kód B/r2 (ne B/r1, neboť všechny související plochy mají kód B/r2) , současně respektovat podmínky pro prověření územní rezervy B-3 uvedené v textové části.
16 Jehnice Plochy A kolem ul. Blanenská dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie. Současně prověřit napojení lokality na dopravní systém města jako alternativu ke komunikaci na ul. Blanenská.
17 Jehnice Plochy A v severní části městské části dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie.
18 Ořešín Plocha A východně od ul. Šikmá dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1
19 Ořešín, Jehnice Plocha I při ul. Blanenská dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1
20 Brno-sever Plochy A v k.ú. Soběšice dle zákresu (při ul. Zeiberlichova, Dohnalova a Melatín)

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1
21 Královo Pole Plocha I v k.ú. Sadová dle zákresu (při ul. Zaječí hora, Pařezí a U Antoníčka)

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kódy B/r1 a B/r2 podle podmínek uvedených níže v podmínkách pro územní studii. Využití území prověřit zpracováním územní studie.
22 Maloměřice a Obřany Plocha A při ul. Pod Hády a Hády, situovaná převážně v rámci územní rezervy B-1, dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kódy B/r1 a B/r2 podle podmínek uvedených níže v podmínkách pro územní studii. Využití území prověřit zpracováním územní studie.
23 Líšeň Plocha A při ul. Holzova dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie.
24 Líšeň Území vymezené územní rezervou C-1 (při ul. Drčkova) Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie.
25 Tuřany Plocha A na rozhraní k.ú. Tuřany a Dvorska dle zákresu

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kód B/r1 a využití území prověřit zpracováním územní studie.
26 Brno-střed a Jundrov Území vymezené územní rezervou B-2 (nad ul. Libušino údolí a Veslařská, tzv. Juranka) Stanovit kódy B/r1 a B/r2 podle podmínek uvedených níže v podmínkách pro územní studii. Využití území prověřit zpracováním územní studie.
27 Vinohrady a Židenice Plocha I dle zákresu nad ul. Viniční v úseku mezi ul. Balbínova a Škrochova (lokalita Židenický kopec)

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Stanovit kódy B/r1 a B/r2 podle podmínek uvedených níže v podmínkách pro územní studii. Využití území prověřit zpracováním územní studie.

Podmínky pro pořízení územní studie pouze dle kódu B/r1

Podmínky pro pořízení územních studií (přiléhajícími plochami rozumíme plochy bezprostředně sousedící s řešeným územím, přičemž za přiléhající plochu považujeme rovněž plochu oddělenou pouze komunikací nebo úzkým pásem městské zeleně, veřejného prostranství apod.):

A. rozvíjet rezidenční zástavbu dle kódu B/r1 tak, aby při zohlednění podmínek dle písm. B až F navazovala na rezidenční zástavbu v přiléhajících plochách a aby respektovala pohodu bydlení v těchto plochách;

B. respektovat přiléhající plochy zeleně, lesů a zahrádek a jiné plochy vyžadující ochranu;

C. vymezit veřejná prostranství a jejich charakter;

D. vyhodnotit potřebu umístění veřejné vybavenosti;

E. prověřit napojení na dopravní a technickou infrastrukturu s důrazem na prostupnost územím a vymezit plochy pro komunikace (včetně obslužných a pěších), případně včetně zajištění prostupnosti územím do krajinné zeleně, zahrádek a lesních ploch;

F. prověřit oddělení od případných dotčených návrhových i stabilizovaných ploch D nebo T a od ploch dotčených strategickými investicemi dopravní nebo technické infrastruktury dostatečně širokým pásem městské zeleně (funkční plocha Z) nebo jiným vhodným způsobem, a to za účelem eliminace budoucích komplikací s umístěním staveb dopravní, resp. technické infrastruktury na těchto plochách.

Podmínky pro stanovení funkčních ploch a pro pořízení územní studie B/r1 a B/r2

Podmínky pro pořízení územních studií (přiléhajícími plochami rozumíme plochy bezprostředně sousedící s řešeným územím, přičemž za přiléhající plochu považujeme rovněž plochu oddělenou pouze komunikací nebo úzkým pásem městské zeleně, veřejného prostranství apod.):

A. nejméně na dvou třetinách řešeného území (počítáno z celkové plochy bez ploch vymezených dle písm. C, D, E a G) rozvíjet rezidenční zástavbu dle kódu B/r1 tak, aby při zohlednění podmínek dle písm. B až E navazovala na rezidenční zástavbu v přiléhajících plochách stejné výškové úrovně (pokud existují) a aby respektovala pohodu bydlení v těchto plochách;

B. respektovat přiléhající plochy zeleně, lesů a zahrádek a jiné plochy vyžadující ochranu;

C. vymezit veřejná prostranství a jejich charakter;

D. vyhodnotit potřebu umístění veřejné vybavenosti, a to nejvýše ve výškové úrovni 2 (tj. do 10 m);

E. prověřit napojení na dopravní a technickou infrastrukturu s důrazem na prostupnost územím a vymezit plochy pro komunikace (včetně obslužných a pěších), případně včetně zajištění prostupnosti územím do krajinné zeleně, zahrádek a lesních ploch;

F. nejvýše na jedné třetině řešeného území (počítáno z celkové plochy bez ploch vymezených dle písm. C, D, E a G) rozvíjet rezidenční zástavbu dle kódu B/r2 tak, aby nenavazovala na rezidenční zástavbu nižší výškové úrovně v přiléhajících plochách a aby respektovala pohodu bydlení v těchto plochách, případně tak, aby oddělovala plochy B/r1 navržené dle písm. A od přiléhajících ploch s vyšší výškovou úrovní;

G. prověřit oddělení od případných dotčených návrhových i stabilizovaných ploch D nebo T a od ploch dotčených strategickými investicemi dopravní nebo technické infrastruktury dostatečně širokým pásem městské zeleně (funkční plocha Z) nebo jiným vhodným způsobem, a to za účelem eliminace budoucích komplikací s umístěním staveb dopravní, resp. technické infrastruktury na těchto plochách.


Důležité prohlášení

Víme, že naše připomínky v oblasti bydlení, pokud budou schváleny, zvýší cenu dotčených pozemků. Protože je velmi pravděpodobné, že nás pro to někdo napadne, uvádíme rovnou následující informace. Nikdo z našich členů, a pokud víme, ani nikdo z rodinných příslušníků našich členů, nevlastní ani zčásti, ani prostřednictvím obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, žádný takový pozemek. Nikdo z našich členů, a pokud víme, ani nikdo z rodinných příslušníků našich členů, není osobou s vlivem na rozhodování v jakékoli obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě, která by měla či mohla mít jakýkoli zájem na zhodnocení dotčených pozemků. Nikým nám, ani nikomu z nás, za tyto naše návrhy nebyl poskytnut ani přislíben sebemenší prospěch. Naše návrhy předkládáme pouze proto, že jsme přesvědčeni, že město na svém území potřebuje co nejvíce pozemků pro takové bydlení, které lidé hledají v procesu rezidenční suburbanizace za hranicemi města. Jsme přesvědčeni, že námi navrhované úpravy návrhu územního plánu města Brna jsou v nejvlastnějším zájmu našeho města a že je to podstatný krok k omezení velmi nebezpečné rezidenční suburbanizace (k tomu, co je to rezidenční suburbanizace, se věnujeme v odůvodnění, tj. ve zmocnění, které si můžete stáhnout výše).