Milí spoluobčané,

Brno je metropole evropského významu. Už čtyři roky však přešlapuje na místě. Stávající územní plán z roku 1994 je již vyčerpaný a je platný jen do konce roku 2022. Za celé volební období neprosadila současná koalice ani jednu změnu územního plánu. Klíčové dopravní stavby stojí. Nestaví se velký městský okruh, nestaví se nové tramvajové tratě. Část vedení města systematicky ohrožuje projekt nového železničního uzlu. Tato katastrofální (ne)politika dopadne na další generace.

Aktivisté Žít Brno řídili dopravu a nadále ji silně ovlivňují. Prosazují opatření nepřátelská k řidičům automobilů. Koalice není schopna rozumně koordinovat opravy silnic. Město je často ucpané. Místo řešení dopravní situace koalice připravila aktivistický plán mobility namířený proti řidičům. Chystá také nesmyslné nízkoemisní zóny.

Zpackané a zbrkle zavedené rezidentní parkování využívá vedení města k dalšímu zdanění řidičů. Koalice prosadila, aby se vybrané parkovné nevracelo jen do parkování, ale utrácelo za aktivistická opatření.

Koalice utrácí stovky milionů za sociální experimenty. Připravila multikulturalistické projekty a opatření namířená proti Brňanům. Rozdává městské byty neplatičům, a to mimo pořadníky, bez ohledu na jejich dluhy vůči městu a za snížené nájemné.  

Koalice ve městě zavedla dosud nevídaný dotační business. Spřáteleným neziskovým organizacím a aktivistům se rozdává ve velkém. Zřizují se účelová pracovní místa.

Koalice projedla většinu úspor města. Přesto, že podíl na daních, který městu posílá stát, je v současném volebním období mimořádně vysoký, nedokázala koalice ušetřit na žádný velký projekt a bezohledně utrácí. S klíčovými projekty v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit vedení města nepohnulo.

Koalice organizačně a personálně devastuje Magistrát, kde se chová jako na dobytém území. Dosazuje nové úředníky podle politického klíče a zkušené odborníky vyhazuje. Radní prosadili neefektivní městský koncern, který je silnou politizací městských firem.

Nechceme se na to jen dívat. Chceme vrátit Brnu jeho energii. Chceme fungující dopravu, ne aktivistické nesmysly. Chceme bezpečné město, ne multikulturní aktivismus. Chceme kvalitní infrastrukturu a služby, ne dotace pro kamarády. Chceme bydlet v sebevědomé středoevropské metropoli, která má budoucnost a obstojí v tvrdé konkurenci. Chceme Brno postavit na nohy.

Jsme zkušení odborníci. Brnu rozumíme. Známe jeho problémy. Známe jejich řešení.

Robert Kotzian, kandidát Brno+ na primátora

Fungující doprava

Budeme podporovat stavbu a přípravu úseků velkého městského okruhu, který je pro dopravu v Brně klíčový. Budeme podporovat opatření směřující k odvádění tranzitní dopravy z Brna, tj. dopravy, která městem pouze projíždí.

Chceme významně zlepšit koordinaci dopravních uzavírek. Každá dopravní uzavírka bude nejprve prověřena v počítačovém dopravním modelu, aby se zjistily její dopady na dopravu. Povolena bude jen tehdy, budou-li tyto dopady únosné.

Odmítáme zbytečné regulace v dopravě. Rezidentní parkování nesmí být nástroj pro prosazování ideologických cílů. Plán mobility přepracujeme.

Naší prioritou je kvalita městské hromadné dopravy. Chceme více vozů s klimatizací, WiFi a bezbariérovou úpravou.

Chceme konečně pohnout s novými tramvajovými tratěmi. Prioritní je prodloužení tramvaje do bohunického kampusu a na sídliště Kamechy. Podporujeme technologii tzv. parciálních trolejbusů, které mají baterie a mohou jezdit i tam, kde nejsou troleje. Kombinují v sobě volnost pohybu autobusu a tichost a čistotu trolejbusu.

Chceme v Brně zdravé životní prostředí. Chceme však ukončit zneužívání této hodnoty k prosazování „dopravního teroru“ a k tlumení rozvoje města.

Moderní a silné Brno

Brno potřebuje nový územní plán. Potřebuje, aby zde lidé zůstávali bydlet. Brno nepotřebuje nesmyslné a zpolitizované strategie, které koalice nákladně vytváří. Nevedou nikam. Prosadíme nový územní plán. Zabráníme tím stavebnímu chaosu.

Brno potřebuje nový železniční uzel. Chceme nové nádraží u řeky Svratky. Máme poslední šanci tento klíčový projekt nastartovat. Jinak můžeme zapomenout na to, že vysokorychlostní vlaky budou zajíždět na hlavní nádraží. To by pro naše město byla katastrofa. Budeme dbát na to, aby zástavba budoucího Jižního centra byla vyvážená a rozumná. Nechceme zde pouze obchodní prostory a kanceláře.

Nezanedbatelná část města se nemůže rozvíjet, protože leží v záplavových zónách. Takto je blokováno bydlení pro 50 tisíc lidí. Kvůli tomu a kvůli vyčerpanosti územního plánu rostou ceny bytů a domů nad únosnou mez. Roste také nájemné. Schopnost lidí financovat své nové bydlení v Brně v důsledku toho stále klesá. To je třeba změnit. Začneme s protipovodňovými opatřeními a odblokujeme Brno.

Brno potřebuje nové obyvatele. Budeme podporovat městské družstevní bydlení. Je to cesta k vlastnickému bydlení v době zpřísňování pravidel pro hypoteční úvěry.

Brno je akademickým městem, centrem vědy a výzkumu a řady nadnárodních společností. S tím přirozeně souvisí rozvoj vědecké a průmyslové infrastruktury. Chceme udržet kurz města dlouhodobě nastavený k podpoře vědy a výzkumu.

Bezpečí a pořádek

Chceme, aby cílem Městské policie bylo bezpečí a pořádek v ulicích, ne vybírání pokut v dopravě. Chceme, aby se Brňané v ulicích cítili bezpečně a aby slušné chování bylo v Brně normou.

Brno je městem vědy a výzkumu. Řada cizinců zde studuje. Řada cizinců sem přichází za prací a podnikáním. To přirozeně souvisí s rozvojem vědecké a průmyslové infrastruktury a koncentrací vysokých škol. Tedy s rozvojem města, což vítáme a podporujeme. Nebudeme ale podporovat multikulturalistické aktivity současné koalice. Jejich skutečným cílem je otevírat město zásadní civilizační hrozbě v podobě přílivu nelegálních ekonomických imigrantů. Víme, že Brnu i České republice se živelná ekonomická imigrace, která trápí mnohé evropské země, zatím víceméně vyhýbá. To však neznamená, že to musí platit vždy. Evropská unie se snaží prosazovat povinné imigrační kvóty. Některé sousední země mohou problém začít řešit po svém a imigranty zpřísněním přidělování sociálních dávek vytlačovat za své hranice. Stát se může opravdu cokoli. Proto jsme proti multikulturalistickým projektům. Proto chceme zastavit dotační business politických neziskových organizací a aktivistů.

Provedeme revizi sociálních experimentů zavedených současnou koalicí. Nesmyslné projekty, u kterých to bude možné, změníme, omezíme na minimum nebo zcela zrušíme. U poskytovaných sociálních podpor budeme prosazovat zásady motivace a zásluhovosti (alespoň jeden dospělý pracuje či podniká, děti řádně chodí do školy, …). Sociální podpory nesmí být zneužívány a musí motivovat k životu bez podpory tak, jak žije většina Brňanů. Zastavíme rozdávání městských bytů notorickým neplatičům.

Kvalitní služby a infrastruktura

Vybrané parkovné se musí vracet do parkování. Chceme prosadit vznik Fondu statické dopravy, který významně usnadní výstavbu nových parkovacích míst po celém městě. Nebudeme se soustředit jen na centrum.

Chceme uskutečnit projekt nového vstupu do brněnské ZOO s novým, kapacitním parkovištěm. Současná koalice tento projekt dlouho blokovala.

Začneme skutečně řešit majetkoprávní problém v lokalitě za Lužánkami, ať už bude nový stadion kdekoli. Je to majetek města, které nesmí ustupovat vydírání. Město se musí s potřebnou rozhodností domáhat svých vlastnických práv. Odmítáme směny za bytové domy a jiný lukrativní majetek města.

Navýšíme kapacitu mateřských škol tak, aby bylo možné získat místo ve školce ihned po třetích narozeninách i během školního roku. Než se podaří tento cíl zcela splnit, připravíme program podpory pro brněnské rodiny s tříletým dítětem, které se do městské školky nedostalo. Ten jim usnadní navštěvování soukromé školky.

Chceme zlepšit sportovní infrastrukturu města. Chceme podporovat vznik a údržbu sportovišť pro amatérské sporty a sportovní kluby. Důraz klademe na mládežnický sport. Chceme uskutečnit projekt cyklostezky okolo přehrady se souběžnou cestou pro pěší. Podporujeme projekt nového koncertního sálu.

Rozvojem denních stacionářů budeme podporovat aktivní život občanů pečujících o nemohoucí blízké a současně setrvání nemohoucích v rodinném prostředí. Budeme podporovat rozvoj seniorského bydlení a služeb pro seniory.

V souvislosti s přípravou nového nádraží u řeky budeme připravovat nový park podél starého železničního viaduktu, po kterém dnes přijíždějí vlaky od jihu. Budeme podporovat revitalizaci nábřeží říčních toků a zapojení řek do života města. Brno vlastní rozsáhlé lesní plochy. Budeme rozvíjet rekreační funkci městských lesů.

Odpovědná správa

Zastavíme dotační business politických neziskových organizací a aktivistů. Provedeme revizi dotačních programů města. Zastavíme fiktivní zaměstnávání kamarádů.

Ukončíme organizační a personální devastaci Magistrátu. Odmítáme vyhazování úředníků podle politického klíče. Magistrát musí tvořit funkční tým zkušených odborníků.

Budeme prosazovat odpovědné hospodaření města. Odmítáme projídání budoucnosti kvůli politickým bodům. Pokud město nebude projídat rezervy a úspory, jak se to děje nyní, bude schopno samo, nebo s výrazně menší pomocí, financovat i velké projekty.

Nedovolíme privatizaci městských firem. Koalice prosadila neefektivní městský koncern, ve kterém sdružila městské firmy (vodárny, teplárny, dopravní podnik a další) pod své politické vedení. Tento neefektivní systém připomínající plánované hospodářství odmítáme. Jsme proti pokusům o porcování městských firem a jejich privatizaci. Přestože jsme přesvědčeni, že veřejná správa nemá podnikat, ze zkušenosti víme, že existence městských infrastrukturních podniků je nezbytná. Jejich řízení musí být nastaveno motivačně tak, aby služby, které Brňanům poskytují, byly kvalitní a za dobré ceny.