Připomínky Brno+ k Plánu mobility akceptovány

Město Brno zpracovává Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan neboli SUMP). SUMP bude důležitým strategickým dokumentem města v oblasti dopravy. V době, kdy městu spoluvládnou zelení politici, je důležité věnovat zpracování tohoto významného dokumentu náležitou pozornost. Analytická část SUMP je zpracována a k nyní zpracovávané návrhové části bylo možné podávat připomínky. Brno+ své připomínky včas podalo.

Nyní jsou připomínky k návrhové části SUMP vyhodnoceny – podívejte se zde. Stojí za povšimnutí, že kromě jedné byly všechny naše připomínky akceptovány s výsledkem „bude dopracováno“. Alespoň malou trochou do pomyslného mlýna se nám podařilo přispět k udržení funkčního dopravního systému města.

Zde jsou připomínky, které jsme podali:

Celkově lze konstatovat, že je zjevnou ambicí SUMP nepreferovat a spíše utlumovat silniční dopravu. V určitých mezích může jít o správný cíl. Nicméně důraz, který koncept klade např. na cyklistickou dopravu, neodpovídá brněnským reáliím, ani poptávce obyvatel a lze jen stěží očekávat, že v budoucnu se působením města tato situace změní. Současně koncept ignoruje některé klíčové projekty dopravní infrastruktury. Je proto otázkou, zda takto zvolené priority neučiní SUMP pouze „zbožným přáním“, které k řešení skutečných problémů přispěje jen málo.

Připomínkovaná kapitola Znění připomínky Komentář
1.1 Východiska zpracování Mezi dokumenty, na které SUMP navazuje, zařadit: studii Dopracování variant železničního uzlu Brno (zhotovitel IKP Consulting Engineers, s.r.o.), studii Prověření územních dopadů variant přestavby železničního uzlu Brno (zhotovitel URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO, spol. s r.o.) Budoucnost dopravního systému města do značné míry závisí na tom, která varianta přestavby železničního uzlu Brno (dále jen „přestavba ŽUB“) bude zvolena. Přestavba železničního uzlu zásadním způsobem ovlivní dopravní systém města a tím i plánování mobility.
2.1.1 Podklady závazné Mezi závazné podklady zařadit: studii Dopracování variant železničního uzlu Brno (zhotovitel IKP Consulting Engineers, s.r.o.), studii Prověření územních dopadů variant přestavby železničního uzlu Brno (zhotovitel URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO, spol. s r.o.), Vyhledávací studii trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí (zhotovitel HBH Projekt spol. s r.o.). Budoucnost dopravního systému města do značné míry závisí na tom, která varianta přestavby ŽUB bude zvolena. Přestavba železničního uzlu zásadním způsobem ovlivní dopravní systém města a tím i plánování mobility. SUMP by se měl (viz dále) rovněž věnovat dopadům D43 v obou variantách – tj. Bystrc a Boskovická brázda.
3 Zpracování a způsob projednání Odstavec „Rada města dne 22. prosince 2015 na svém zasedání schválila vizi, oblasti změn a strategické cíle připravené Zbyňkem Speratem. Ty byly doplněny návrhem dělby přepravní práce, který upravuje podíl veřejné dopravy, cyklistické, pěší a individuální automobilové dopravy.“ není přesným popisem situace. Navrhujeme uvést do souladu se skutečností. Vize Z. Sperata byla radou města Brna upravována, nikoli pouze doplňována.
4.1 Podíl cest udržitelných druhů dopravy (VD, cyklo, pěší) Prověřit, zda opatření „Atraktivní nabídka spojů, bezešvé tarifní a dopravní propojení Brna a jeho zázemí v BMO a širším okolí“ je v souladu se strategickými cíli města, zejména s cílem potlačovat suburbanizaci motivací občanů k trvalému bydlení na území města. Viz rovněž dále odpovídající obecná připomínka.
4.2 Komunikační síť města a kvalita veřejných prostor První strategický cíl „Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému“ je takto obecně formulovaný nesprávný. Navrhujeme jej změnit např. na „Kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému zvyšovat spíše výjimečně“. Různými opatřeními, která již dnes patří mezi záměry města, může být kapacita sítě pro IAD zvýšena. Strategický cíl je navíc v rozporu s opatřeními v části „Zvýšení plynulosti silniční dopravy a výstavba obchvatů“ v kap. 6.5.1 Snížení hlukové zátěže.
4.2 Komunikační síť města a kvalita veřejných prostor První strategický cíl. Větu „zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti“ vypustit. Není definováno širší centrum, není definována potřebnost. Věta nemá jednoznačný výklad. Větu lze vykládat tak, jak zní původní návrh vize Z. Sperata, tj. zachovat počet parkovacích míst na dnešní úrovni, což považujeme za nepřijatelné.
4.3 Organizace a řízení dopravy a poptávky po dopravě První strategický cíl. Opatření „Podpora udržitelného rozvoje města, zejména udržitelné výstavby“ navrhujeme konkretizovat. Toto opatření dovoluje velmi mnoho výkladů, je příliš obecné a není vůbec zřejmé, co je jeho obsahem.
4.4 Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy, energetická náročnost dopravy Třetí strategický cíl. Opatření „Eliminace zbytné dopravy v centrální části města a mimo rezidentní území“ navrhujeme konkretizovat. Toto opatření dovoluje velmi mnoho výkladů, je příliš obecné a není vůbec zřejmé, co je jeho obsahem.
6.1.3 Železniční doprava Kapitola zcela pomíjí nejzásadnější projekt, kterým je přestavba ŽUB. Požadujeme dopracovat a zahrnout tento projekt. Málokterý projekt v oblasti železniční dopravy na území města má takovou důležitost a tak komplexní dopady, jako právě přestavba ŽUB. Je nemyslitelné, aby byl takto pomíjen.
6.1.6 Návrh měkkých opatření na podporu veřejné dopravy Cíl „ovlivňovat formování hodnotové orientace dětí a mládeže a zvyšovat jejich povědomí o environmentálních problémech“ je zcela nepatřičný a překračuje rámec SUMP. Navrhujeme vyřadit. Jakékoliv opatření má být směřováno k dopravě, případně VHD. Takto obecná formulace není jednoznačná a není nezbytná pro specifikaci dané soutěže.
6.3.2 Systém silniční sítě Část Dálnice. Tato část se pouze obecně věnuje dopadům D43 na město Brno. Požadujeme, aby kapitola komentovala obě možné varianty a to především z hlediska dopadu na životní prostředí. D43 má pro mobilitu města zásadní důležitost. Bude mít diametrálně odlišné dopady, pokud bude sledována ve variantě Boskovické brázdy namísto bystrcké varianty. Pominutí tak zásadního tématu (podobně jako přestavby ŽUB) znehodnocuje SUMP.
6.5.1 Snížení hlukové zátěže Část Omezení automobilové dopravy. Opatření „částečný nebo úplný zákaz vjezdu, selektivní zákaz vjezdu“ je příliš obecné a nejednoznačné. Požadujeme konkretizovat.
6.5.2 Snížení imisní zátěže Opatření „Nízkoemisní zóny“. Požadujeme doplnit kapitolu o statistické údaje z registru vozidel tak, aby bylo zřejmé, jakého podílu vozidel registrovaných ve městě Brně by se opatření týkalo.
Obecná připomínka Koncept na řadě míst obsahuje opatření, která jsou ve větší či menší kolizi s klíčovým problémem města, kterým je odliv obyvatel – suburbanizace. Požadujeme jednotlivá opatření hodnotit z tohoto hlediska. Považujeme za nesystémové, aby SUMP navrhoval opatření bez ohledu na jejich vztah k problému suburbanizace a současně jiné strategické dokumenty města tento problém naopak, a správně, identifikovaly jako problém ústřední a vůbec nejpodstatnější.
Obecná připomínka Požadujeme doplnění samostatné kapitoly k dobudování dopravní infrastruktury s podkapitolami věnovanými druhům dopravy. Zejména požadujeme řešit vliv přestavby ŽUB ve dvou koncepčně možných variantách (Řeka a Petrov) na mobilitu města. Textová část konceptu návrhové části SUMP se prakticky nevěnuje potřebě dobudování dopravní infrastruktury a pokud ano, pouze v podobě dílčích a obecných opatření. Nicméně nedokončenost klíčových staveb dopravní infrastruktury je zásadním tématem a vyžaduje samostatnou kapitolu a podrobné rozpracování. Takto je řešena pouze cyklistická a pěší doprava, zatímco klíčové projekty v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy jsou zmiňovány buď vůbec, nebo okrajově.
Obecná připomínka Po zvolení varianty přestavby ŽUB Ministerstvem dopravy ČR doporučujeme provést aktualizaci SUMP. To zejména znamená v SUMP respektovat závěry Studie proveditelnosti ŽUB (zhotovitel SUDOP BRNO, spol. s r. o. + zhotovitel SUMP + MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.) Přestavba ŽUB komplexně ovlivní dopravní systém města a zákonitě také plánování mobility. Jen stěží si lze představit, že by SUMP výběr varianty přestavby ŽUB nereflektoval.
Témata našich článků:, ,