Podzemní dráha v Brně. Zakázka na studii proveditelnosti je promarněnou příležitostí.

Rada města Brna v červenci 2020 zahájila zadávací řízení na zpracování studie proveditelnosti tzv. Severojižního kolejového diametru (SJKD). Tato veřejná zakázka je však promarněnou příležitostí. Vedení města nedokázalo překročit stín dosavadního uvažování o podzemní dráze. Zadání studie je, místo na občany města Brna, zaměřeno především na mimobrněnské.

Potřebuje Brno podzemní dráhu?

V současné době je projednáván návrh nového územního plánu, který ve střednědobém výhledu uvažuje s nárůstem počtu obyvatel města až o 150 tisíc. Chtít půlmilionové Brno je z mnoha důvodů, které zde nebudeme rozebírat, v pořádku. Nutnou podmínkou však jsou zásadní kroky zejména v oblasti dopravy.

Všichni každodenně zakoušíme, že povrchová doprava v Brně již dnes naráží na své limity. Řešením je převedení části dopravy mimo povrch, zejména pod zem. Vzhledem k tomu, jak dlouhá je, zvláště v našich podmínkách, cesta od záměru k realizaci, je již dnes za pět minut dvanáct podzemní dráhu pro Brno alespoň v základních obrysech plánovat.

Vlak, tramvaj nebo metro? A kudy?

Zadání studie proveditelnosti je naštěstí neutrální alespoň v tom, zda má být SJKD řešen jako tramvaj, železnice, metro, nebo kombinovaně (vlakotramvaj).

Ovšem pokud jde o základní trasování podzemní dráhy, omezuje se zadání jen na severojižní směr. V preambuli zadání je sice poněkud nesměle uvedeno, že „zadávací podmínky této studie nepředurčují trasu SJKD, byť severojižní trasa diametru byla již v minulosti vícekrát prověřována a v koncepčních dokumentech je sledována“. Ale samotný název studie i veřejné zakázky a především celkový kontext včetně podkladových dokumentů v tomto ohledu žádnou volbu nedávají.

Mimoděk tomuto úzkému zaměření studie odpovídají i požadované odbornosti zpracovatele. Zatímco je požadován například specialista na železniční svršek a spodek, v týmu bude chybět urbanista.

Jakou studii proveditelnosti Brno tedy potřebuje?

Město potřebuje studii, která se se bude zabývat především potřebami občanů města Brna. Nikoli města Brna v dnešní podobě, ale jak bude vypadat za 20 či 30 let, což je nejlépe zachyceno v návrhu nového územním plánu.

Potřebujeme studii, která nebude předjímat žádný mód ani směr vedení podzemní dráhy, ale bude řešit zásadní zprůjezdnění města dráhou nekolidující s povrchovým provozem, a to všemi směry, kterými to bude potřeba.

Městská hromadná doprava dnes stojí na tramvajové dopravě. V řadě úseků je tramvajová dráha již dnes oddělená od ostatního provozu, tzv. segregovaná. Napojení podzemní tramvaje na oddělené úseky je provozně možné. Studie by například měla prověřit, zda a za jakých podmínek by bylo efektivní propojit podzemní tramvajovou dráhou plně segregované úseky a tak vytvořit efektivní systém tramvajové dopravy do různých směrů neomezovaný povrchovým provozem. V případě tramvajového řešení není dokonce nezbytné uvažovat pouze o podzemním řešení, ale za určitých podmínek také o nadzemním. Základním cílem je rychlý provoz městské dráhy nezávislý na jiných provozech, zejména na automobilové dopravě.

Studie proveditelnosti SJKD, kterou město Brno bude zpracovávat, je z tohoto pohledu příliš úzce zaměřena. Na základní otázky řešení veřejné hromadné dopravy v Brně budoucnosti proto neodpoví. Situaci nelze nazvat jinak, než promarněnou příležitostí vyplývající z neschopnosti vedení města podívat se na problém veřejné hromadné dopravy v Brně s potřebným nadhledem.

Témata našich článků:,