Otevřená reakce na dopis přípravného výboru referenda primátorovi

Zmocněnec přípravného výboru, který vnutil našemu městu referendum o přestavbě železničního uzlu Brno, Jakub Patočka zaslal dne 27. 6. 2016 jménem přípravného výboru primátorovi statutárního města Brna otevřený dopis. Tento otevřený dopis je veden v osobní rovině a obsahuje manipulativní nebo výslovně nepravdivá tvrzení.

Dopis zmocněnce přípravného výboru referenda Jakuba Patočky primátorovi si můžete přečíst zde.

Brno+ považovalo za nutné na tento nehorázný dopis reagovat vlastním otevřeným dopisem následujícího znění:

Vážený pan primátor
Ing. Petr Vokřál
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

 

V Brně dne 28. 6. 2016

 

Vážený pane primátore,

dovolujeme si tímto reagovat na otevřený dopis, který Vám dne 27. 6. 2016 zaslal jménem přípravného výboru místního referenda o přestavbě železničního uzlu Brno (dále jen „referendum“) jeho zmocněnec Jakub Patočka.

Věříme, že lze nalézt shodu v tom, že co nejdřívější uskutečnění přestavby železničního uzlu Brno je ve strategickém zájmu statutárního města Brna. Podpora tohoto cíle je také základním cílem informační kampaně, kterou spolek Brno+ v mezích svých možností vede. Otázka, která varianta přestavby brněnského železničního uzlu bude nakonec zvolena, je velmi důležitá, avšak mnohem důležitější je, aby stát v klidu a řádně dokončil proces srovnávání variant přestavby železničního uzlu Brno.

Dopadne-li referendum podle představ přípravného výboru, bude statutární město Brno nuceno prosazovat nulovou variantu a zastavení probíhajícího srovnávacího procesu dvou smysluplných variant přestavby železničního uzlu Brno (tj. Řeka a Petrov). Není pochyb, že referendum je v přímém rozporu se zájmy statutárního města Brna.

Na otázky, o kterých se bude hlasovat, neexistuje taková kombinace odpovědí, kterou by bylo možné doporučit a současně sledovat zájem statutárního města Brna. V této situaci existuje pouze jediné možné doporučení, které lze Brňanům dát: referenda se neúčastnit. Právě takové doporučení je ústředním sdělením v informační kampani našeho spolku. Jakkoli se to může jevit jako kontroverzní, jen těžko lze občanům dávat doporučení, které by nebylo v souladu se zájmy města.

Lze shrnout, že základním problémem je skutečnost, že toto referendum je v přímé kolizi se zájmy statutárního města Brna dlouhodobě zakotvenými v základních strategických dokumentech města.

Odhlédneme-li od osobního a poměrně imperativního tónu dopisu Jakuba Patočky, dovolíme si uvést na pravou míru některá jeho manipulativní nebo vysloveně nepravdivá tvrzení. Především nejde o referendum, které by se konalo z vůle statutárního města Brna. Nebylo to statutární město Brno, které sestavilo vyhlášené otázky. Není pravda, že městu ukládá zákon „podporovat všeobecně myšlenku, aby občané rozhodli“. Není pravda, že v referendu budou občané rozhodovat mezi variantami přestavby brněnského železničního uzlu Petrov a Řeka.

Volba neúčastnit se referenda je ve svobodné demokratické společnosti legitimní volbou, a to zvláště v situaci, kdy jde o volbu nejvíce sledující zájmy statutárního města Brna. Informační kampaň Brno+ je vedena zcela v souladu s těmito zájmy objektivně zachycenými v základních dokumentech města schválených volenými orgány. Spolek Brno+ je ve vztahu k referendu reprezentantem významného a legitimního názorového proudu.

Má-li mít jakákoli informační kampaň v prostředí statutárního města Brna relevantní dopad, nemůže být vedena bez odpovídající výše finančních prostředků. Proto jsme usilovali a stále usilujeme o získání finančních podpory z různých zdrojů. Mimo jiné jsme podali žádost o finanční podporu z Jihomoravského kraje, která nám, jak je Vám známo, byla schválena.

Kategoricky se ohrazujeme vůči tvrzení Jakuba Patočky, že jsme finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje získali „pokoutně“ a že jsme si její schválení „zákulisně“ vyjednali. Jednoduše jsme si podali žádost a ta byla schválena. Je chybou přípravného výboru a Hnutí DUHA, které jeho jménem vede informační kampaň za referendum, že nepodali žádost o podporu z krajského rozpočtu sami. Není povinností spolku Brno+ předem prosit Jakuba Patočku, ani přípravný výbor, o dovolení žádat o podporu z rozpočtu kraje.

Jakub Patočka Vás jménem přípravného výboru žádá o vyhrazení výlepových ploch, reklamních prostor v městské hromadné dopravě, případně prostor v publikaci, která bude doručována do všech domácností před referendem. Pro případ, že byste se Vy nebo příslušný orgán statutárního města Brna rozhodli této žádosti i jen z části vyhovět, žádáme Vás tímto o totéž a to ve stejném rozsahu.

Podle našeho názoru je jedním z cílů otevřeného dopisu přípravného výboru, ač nejde o cíl otevřeně přiznaný, dosáhnout schválení finanční podpory z rozpočtu města Brna na informační kampaň k referendu. Dovolujeme se domnívat, že v tomto ohledu by případně bylo nezbytné rovným způsobem přistupovat také k informační kampani našeho spolku. Jiný závěr bychom považovali za nepřijatelné „trestání“ spolku Brno+ za to, že zpracoval a podal včas žádost o prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje, zatímco přípravný výbor vlastní vinou nikoli.

Vážený pane primátore, jsme přesvědčeni, že otázka finanční i jiné podpory informačních kampaní vedených k referendu brněnskými neziskovými organizacemi, zejména Hnutím DUHA / přípravným výborem a spolkem Brno+, je mimořádně citlivá otázka. Dovolujeme si Vám v této souvislosti navrhnout uspořádat jednání u kulatého stolu za účasti Vaší osoby, zástupce Hnutí DUHA / přípravného výboru a zástupce spolku Brno+. Za náš spolek můžeme deklarovat připravenost k takovému jednání a ochotu dosáhnout rozumného a obecně přijatelného konsenzu. Dovolujeme si mít za to, že debata u kulatého stolu může být dobrým základem pro kultivovaný průběh informování občanů města vedeného v duchu nejlepších zásad demokratické společnosti.

Tento dopis si dovolujeme považovat za otevřený.

S pozdravem

Robert Kotzian, předseda Brno+

Témata našich článků: