Oslovili jsme členy poroty urbanistické soutěže pro Jižní centrum

Před časem jsme vícekrát informovali o peripetiích, které doprovázely schvalování poroty pro urbanistickou soutěž na řešení nové městské čtvrti Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem, kterou si za 8,8 mil. Kč vydupal zelený náměstek primátora Martin Ander.

18. 8. 2015 bude mít rada města Brna poprvé na stole podmínky a zadání soutěže. Bohužel, existuje více důvodů se domnívat, že soutěž má být zneužita ke zpochybnění již hotového řešení (v úrovni technické studie) nádraží pod Petrovem. Důsledkem by bylo zbourání nyní běžícího srovnávacího procesu a navrácení celé přípravy přestavby železničního uzlu zpět do bodu nula. Takový důsledek by bez obalu bylo možné nazvat katastrofou pro naše město.

Brno+ proto oslovilo všechny členy poroty této nyní zbytečné soutěže s otevřeným dopisem, který je modře uveden níže. Je-li výše uvedená obava na místě, pak doufám, že zítřejší rada města Brna zadání soutěže neschválí a, podobně jako u poroty, přinutí náměstka Andera k jejich revizi.

Vážený pane …,

byl jste radou města Brna jmenován jako náhradník poroty pro urbanistickou soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem. Dovoluji si Vás oslovit jakožto předseda spolku Brno+, který zastupuje část angažované veřejnosti, která podporuje druhou variantu řešení přestavby železničního uzlu Brno s novým nádražím v poloze u řeky Svratky.

Nejprve dovolte, abych uvedl několik nezbytných skutečností ke své osobě. Vedle toho, že jsem předsedou Brno+, jsem rovněž bývalým náměstkem primátora města Brna (do listopadu 2014), který se problematikou přestavby železničního uzlu Brno ve své funkci intenzivně zabýval. Ačkoliv jsem vždy otevřeně podporoval variantu přestavby železničního uzlu Brno s nádražím u řeky, považuji polohu nádraží za sekundární. Primární je provedení přestavby železničního uzlu Brno bez ohledu na polohu nádraží, neboť to je vitálním zájmem města Brna. To stejné platí pro postoje spolku Brno+.

Předpokládám, že je Vám známo, že existují dvě varianty přestavby železničního uzlu Brno – varianta s nádražím pod Petrovem, zkráceně Petrov, a varianta s nádražím u řeky Svratky, zkráceně Řeka. Přestože preferuji a vždy jsem preferoval variantu Řeka, k mnoha jednáním ohledně přestavby železničního uzlu Brno jsem jako náměstek primátora zval i zástupce Občanské koalice Nádraží v centru, která je podporovatelem varianty Petrov. V této souvislosti bych rád vyjádřil zájem o to, aby se zástupce spolku Brno+ mohl v pozorovatelské roli účastnit jednání poroty, jejímž jste náhradníkem. Obdobnou žádost současně posílám náměstkovi primátora Martinu Anderovi. Dovoluji si Vás požádat o zvážení možnosti umožnit členům spolku Brno+ účastnit se jako pozorovatelé jednání Vaší poroty. Dovoluji si považovat za možné, aby alespoň v tomto ohledu město přistoupilo k našemu spolku obdobně, jako jsem v roli někdejšího náměstka primátora přistupoval k Občanské koalici Nádraží v centru.

Rád bych ve stručnosti uvedl, proč Brno+ podporuje variantu Řeka. Tuto variantu považujeme zejména za příznivější pro životní prostředí, a to z více důvodů, a za městotvornější. Varianta Řeka, kromě toho, že je rovněž levnější, je podle našeho názoru také dosažitelnější. Jsme kdykoli připraveni Vám náš pohled na věc vyložit blíže.

Z veřejně dostupných zdrojů se mohu domnívat, že zadání soutěže na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra bude předpokládat, že v řešeném území bude v nemalé míře zastoupena funkce bydlení. Tento cíl považuji za správný a žádoucí. Nemohu Vás však neupozornit, že právě ve variantě Petrov, která je pro soutěž výchozí pevnou podmínkou, je možnost situovat bydlení do řešeného území problematická. Takový závěr ostatně vyplývá například z čerstvě dokončené studie územních dopadů jednotlivých variant přestavby řešení železničního uzlu Brno. Bude-li zadání či podmínky soutěže takovou podmínku obsahovat, dovoluji si upozornit, že může být v rozporu s doposud učiněnými odbornými závěry nezávislých odborníků.

Závěrem dovolte, abych Vás upozornil, že na úrovni státu (zejména Správy železniční dopravní cesty, s. o.) probíhá již tři roky srovnávací proces dvou variant, který se nyní nachází ve fázi zpracovávání studie proveditelnosti. Zejména tedy dopravní a stavebně-technické řešení nového železničního uzlu, v obou variantách, je již v úrovni studie vyřešeno a fixováno. Z více důvodů se lze vážně obávat, že soutěž, jejíž poroty jste náhradníkem, má za cíl hodnotit a přepracovávat také dopravní a tím i stavebně-technické řešení vlastního železničního uzlu ve variantě Petrov. To by znamenalo vážné zpochybnění dosavadního procesu s vážnými důsledky pro celý projekt. Dovoluji si proto mít za to, že takový účel, i kdyby byl pouze vedlejší, soutěže je třeba kategoricky odmítnout.

Prosím o pochopení, že tento dopis budu považovat, s ohledem na charakter našeho spolku, za otevřený.

S úctou a poděkováním za pochopení

Témata našich článků: