Chtějme železniční uzel šetrnější k životnímu prostředí

Blíží se jeden z nejzásadnějších momentů tohoto volebního období a Brna vůbec. Zastupitelstva kraje a města projednají svá stanoviska ke studii proveditelnosti nového železničního uzlu Brno. Buď zvolí variantu Řeka, nebo Petrov. Na tato stanoviska naváže svým konečným rozhodnutím stát.

Nový železniční uzel zasáhne značnou část území města. Chceme proto řešení, které je šetrnější k životnímu prostředí. Které to je? Je to varianta s nádražím u řeky, tedy varianta Řeka, ve studii proveditelnosti označovaná jako A. Proč je to tato varianta?

  1. V centrální části města, zejména místo starého železničního tělesa, po kterém nyní přijíždějí vlaky od jihu, vznikne nový park značných rozměrů. Starý železniční viadukt bude, v míře, ve které to dovolí jeho stav, odhalen a zachován. Tento park naváže na nábřeží Svratky a Denisovy sady.
  2. V místě nového nádraží bude také autobusové nádraží (v přízemí pod železničním nádražím). Regionální a dálkové autobusy, tj. doprava zatěžující ovzduší, nebudou zajíždět do samotného středu města. Přesto bude autobusová doprava velmi komfortně propojena s železniční. Naproti tomu ve variantě Petrov budou obě nová nádraží, železniční i autobusové, sevřena mezi historickým centrem a budoucím, hustě zastavěným Jižním centrem. Autobusy sem budou neustále zajíždět a v tomto kritickém místě zbytečně zatěžovat ovzduší.
  3. Obě varianty se střetávají s prvky životního prostředí (vodní toky, významné krajinné prvky atd.). Varianta Řeka má významně méně takových střetů.
  4. Vysokorychlostní železnice bude ve variantě Petrov zapojena do nového hlavního nádraží dvěma novými tratěmi. Výrazným zásahem do životního prostředí bude soustava tří tunelů směrem na Prahu. První tunel začne v podzemní části nového hlavního nádraží, projede pod historickým jádrem města a vyústí na úpatí Žlutého kopce poblíž Wilsonova lesa. Následně trať překoná řeku Svratku a vjede do druhého tunelu pod Kohoutovice. Druhý tunel vyústí v oblasti Hobrtenky zařazené do soustavy Natura 2000, kterou všichni známe jako les poblíž obory s divokými prasaty pod Kohoutovicemi. Následně vysokorychlostní železnice povrchově projde Žebětínem a zajede do třetího tunelu. Zásah oblasti Natura 2000 je výrazným zásahem do nejchráněnějšího druhu území. Všude jinde zelení tvrdě bojují proti zásahům do těchto oblastí. Proč je jim to v tomto případě jedno…?
  5. Varianta Řeka znamená největší úbytek drážních ploch v centrální části města. Tyto plochy tvoří v době klimatických změn problematické tepelné ostrovy. Varianta Petrov těchto ploch více zachovává. Varianta Petrov je proto z hlediska řešení dopadů klimatických změn horší.

Vizualizace prostoru kolejiště dnešního hlavního nádraží. Převzato z územní studie zástavby Jižního centra, která se jako první umístila v soutěži „Budoucnost centra Brna“ pro variantu Řeka pořádané v roce 2016 městem. Tento návrh zpracoval kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. arch. Ivana Kolečka a Ing. arch. Pavla Jury, Architekti Lausanne – Brno.

V otázce nového železničního uzlu pro Brno je třeba jednat. Máme poslední reálnou příležitost tento problém vyřešit. Varianta Řeka je mnohem lepší také z hlediska životního prostředí. Je paradoxní, že i přesto proti ní zelení všech odstínů urputně bojují. My však jejich zákopové války máme dost. Postavíme se jim a budeme hájit strategické zájmy města. Dokázali jsme zelenou chobotnici porazit v loňském referendu o nádraží. Dokážeme to i nyní. Jsme tým zkušených a pracovitých lidí. Jsme Brno+ a jdeme do toho!

P. S.: natočili jsme krátké video o dopadech varianty Petrov na životní prostředí:

Poznámka Úvodní obrázek je vizualizace dnes zasypaného starého viaduktu v místě překonání řeky Svratky. Převzato z územní studie zástavby Jižního centra, která se jako první umístila v soutěži „Budoucnost centra Brna“ pro variantu Řeka pořádané v roce 2016 městem. Tento návrh zpracoval kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. arch. Ivana Kolečka a Ing. arch. Pavla Jury, Architekti Lausanne – Brno.

Témata našich článků: