Brno bude podporovat vítací kulturu

Bývalé vedení města podporovalo tzv. vítací kulturu. Jeden z multikulturalistických projektů bývalé vedení města nestihlo dokončit. Bohužel, nové vedení města jej jednomyslně převzalo.

Projekt VALUES

Jde o projekt VALUES, který bude dotován z Azylového, migračního a integračního fondu EU. Cíle projektu VALUES jsou, jako vždy a nikoli náhodou, zakódovány do složitého newspeaku. Z materiálů připravených Magistrátem se mimo jiné dozvídáme, že:

  • cílem projektu je mimo jiné „poskytnout možnost transferu a implementace strategií a politik zaměřených na integraci cizinců s využitím kapacit místní občanské společnosti a dobrovolnických iniciativ“ a „poskytnout městům expertní podporu při formulování konkrétních nástrojů integračních politik“;
  • „využití kapacit občanské společnosti se ukazuje jako… …cesta podporující… …bezkonfliktní soužití s majoritní společnosti s cizinci“.

Přeložme si tyto šroubované věty do srozumitelné češtiny. Cílem jsou dotace neziskovým organizacím a aktivistům na multikulturalistické aktivity, jejichž smyslem je další příprava města na přijímání nelegálních ekonomických migrantů.

Brno je významné centrum vědy, vysokého školství a inovativního průmyslu. Díky tomu zde řada cizinců pracuje a studuje. To je velmi pozitivní a určitě je v pořádku starat se o to, aby se v Brně těmto cizincům dobře žilo. V projektu VALUES však o tyto cizince nejde, případně pouze okrajově.

Materiály Magistrátu tajemně hovoří o „cizincích z třetích zemí“, což může být leckdo. Je však zřejmé, že v projektu VALUES jde především o nelegální ekonomické migranty přicházející v rámci tzv. migrační krize. Zajímavé je už to, z jakého fondu bude projekt placen – Azylový, migrační a integrační fond EU. Z podkladových materiálů pro zastupitele a radní se například dozvídáme, že v Brně se nachází několik neziskových organizací „se zájmem… …na vedení mezikulturního a mezináboženského dialogu – za všechny lze zmínit např. v Brně vzniklou iniciativu Pomáháme lidem na útěku“. Připomeňme, že tato nezisková organizace se aktivně angažuje v migrační krizi a v roce 2017 psala otevřený dopis premiérovi, ve kterém požadovala přijetí několika set imigrantů do ČR. Není nepravděpodobné, že projekt VALUES byl bývalým vedením města připravován právě pro tuto neziskovou organizaci a přidružené aktivisty. Náklady projektu jsou 507 tisíc Kč. Tyto peníze jsou určeny hlavně na mzdy a cestovné.

Z dalších podkladů projektu VALUES se dozvídáme, že jedním z jeho cílů je ve městech budovat komunity pro „podporu vítací kultury“ (ano, doslova vítací kultury). Dozvídáme se, že projekt směřuje k podpoře reakcí občanské společnosti na uprchlickou krizi, která začala v roce 2015. A tak dále, a tak dále…

Jednání nového vedení města

Celé Brno si vydechlo, když po volbách z vedení města odešli multikulturalističtí aktivisté. Také díky Brno+. Od listopadu 2018 máme nové vedení města, které hned na prvním zasedání nové rady projednávalo účast na projektu VALUES. Bohužel, nová rada účast města na tomto projektu jednomyslně schválila. Ano, všech 11 radních, včetně nové primátorky.

Poprvé o projektu VALUES jednalo zastupitelstvo města už na jaře 2018. A už tehdy hlasovali pro všichni přítomní zastupitelé, a to včetně zastupitelů všech stran zastoupených v dnešní, nové radě města…

Závěrem

Brno+ vždy požadovalo zrušení všech multikulturalistických projektů města. Je špatnou zprávou, že nové vedení města takové projekty nejenže neruší, ale dokonce je samo jednohlasně podporuje. Požadujeme odstoupení města od projektu VALUES.

Témata našich článků: