Lhůta pro podání připomínek skončila dne 30. 6. 2020. Podpisové formuláře s níže uvedenými věcně shodnými připomínkami jsou jen zmocněním k tomu, abychom tyto připomínky podali jakožto námitky (připomínky a námitky nejsou v tomto případě to samé – připomínky jsou slabší forma, zatímco námitky jsou silnější forma vyjádření veřejnosti k návrhu nového územního plánu). Tyto formuláře jsou tedy jen speciálním případem plné moci k podání námitek vůči návrhu územního plánu stejného znění.

Zmocnění, díky kterému jsme se stali zástupcem veřejnosti ve vztahu k níže uvedeným připomínkám, jsme řádně ve lhůtě podali. Stejně tak jsme podali navazující námitky, ke kterým jsme jako zástupce veřejnosti byli zmocněni. Námitky, které jsme podali, jsou ke stažení pod tímto odkazem:

úplné znění námitek k návrhu územního plánu, které jsme jako zástupce veřejnosti podali.


Návod, jak připojit svůj podpis, tj. jak podpořit naše připomínky, najdete dole na této stránce!
Územní plán města Brna je základním dokumentem města, který určuje, co se kde může stavět, ale také, kde se naopak stavět nemůže. Nyní je veřejnosti předložen návrh nového územního plánu. Návrh zpracovala Kancelář architekta města Brna, která k němu vytvořila speciální stránku, ze které je dostupná řada informací včetně užitečných videí. Přímý přístup k interaktivní mapové aplikaci, ve které si můžete prohlížet návrh územního plánu, je pod tímto odkazem.

Pokud jde o Bohunice, není v několika místech návrh územního plánu v pořádku. Nyní je pravý čas s tím něco dělat! Proto chceme k návrhu nového územního plánu podat níže uvedené připomínky.

Kromě 11 bohunických připomínek máme k návrhu územního plánu také 37 celoměstských připomínek rozdělených do dvou skupin a dvě připomínky pro Nový Lískovec. Pokud jste ochoten(na) nám pomoci i v tomto, budeme rádi – velmi nám tím pomůžete! Proto prosíme, abyste se s našimi celoměstskými připomínkami také seznámili (najdete je pod tímto odkazem). Děkujeme!

Naše připomínky v Bohunicích

Aby naše dvě připomínky měly patřičnou váhu, chceme se stát tzv. zástupcem veřejnosti. K tomu potřebujeme pod připomínkami podpisy alespoň 200 občanů s trvalým pobytem ve městě Brně. Dovolujeme si Vás proto požádat o podporu, tj. o podpis (zajistíte-li pro nás více podpisů, např. v rodině nebo mezi svými známými, budeme velmi rádi), kterým nás zmocníte podat Vaším jménem tzv. věcně shodné připomínky jako námitku (formulář ke stažení). Není přitom nezbytné, aby podepisující měli trvalé bydliště v Bohunicích. Musí jej však mít v Brně.

Postup, jak připojit svůj podpis, tj. jak podpořit naše připomínky, najdete dole na této stránce!

Naše připomínky jsme prosazovali i na zastupitelstvu městské části. Na vedení bohunické radnice se však nelze spolehnout.  Proto jdeme vlastní cestou a chceme jako zástupce veřejnosti podat níže uvedených 11 připomínek. Důvody, proč takto postupujeme, vysvětlujeme na stránce Proč nevěříme starostovi a jdeme svou cestou.
Kromě 11 bohunických připomínek máme k návrhu územního plánu také 37 celoměstských připomínek rozdělených do dvou skupin a dvě připomínky pro Nový Lískovec. Pokud jste ochoten(na) nám pomoci i v tomto, budeme velmi rádi.
Máme celkem 11 připomínek, které jsou detailně popsány níže:

 1. proti hromadné výškové zástavbě areálu bývalé zahradnické školy pro 4 000 obyvatel;
 2. za zjednodušení složitého plánovaného systému křižovatek na ul. Lány;
 3. proti zástavbě za konečnou autobusu č. 69 na ul. Ukrajinská;
 4. proti parkovacímu domu pro návštěvníky Ústředního hřbitova na parkovišti při ul. Ukrajinská;
 5. proti zařazení hasičského areálu do komerčních ploch; požadujeme využití pro sport;
 6. proti likvidaci pásu zeleně mezi ul. Pod Nemocnicí a Jihlavskou;
 7. proti zařazení parkovišť při ul. Spodní do komerční zástavby;
 8. proti masivní přestavbě garáží při ul. Souhrady;
 9. proti nové komunikaci za domy na ul. Souhrady k budoucímu nádraží; s návrhem řešení;
 10. za jednotný charakter budoucí zástavby lokality Červeného kopce pouze rodinnými domy;
 11. na ochranu hájku se vzrostlými stromy mezi ul. Pod Nemocnicí a Osová.

Postup, jak připojit svůj podpis, tj. jak podpořit naše připomínky, najdete dole na této stránce!

Zástavba areálu bývalé zahradnické školy v Bohunicích
Územní vymezení věcně shodné připomínky: plochy B/v3, C/k4 a B/k4 navržené v rámci lokality Be-1, městská část Brno-Bohunice, při ul. Lány, dle zákresu.

Když ještě bylo reálné, aby areál zahradnické školy zůstal nezastavěný, prosazovali jsme to, ale starosta Antonín Crha byl proti. Když to však už reálné přestalo být (také díky jemu), navrhovali jsme kompromisní a realistické řešení a starosta Antonín Crha byl zase proti. No a když pak musel uznat, že jsme tehdy i potom měli pravdu, tak nakonec zase otočil a prosazuje nyní úplné zrušení zástavby i když ví, že prosazuje prakticky neprosaditelné. Místo toho, aby to lidem vysvětloval, raději populisticky zase otočil. Takže nyní vážně hrozí, že masivní zástavba v areálu zahradnické školy v novém územním plánu zůstane, protože zde platí přísloví, že kdo chce všechno, nemá nic… Více na stránce Proč nevěříme starostovi a jdeme svou cestou.
Věcně shodná připomínka:

 • na části označené „A“ stanovit plochy B/r2;
 • na části označené „B“ stanovit plochy zemědělské, případně plochy městské zeleně, vycházející ze stávajícího skutečného využití, případně částečně stanovit funkční typ B/r1, a nahradit tak stávající plochy C/k4 a B/k4, současně však nejméně 1/5 rozlohy části B vymezit jako plochu městské zeleně (Z) propojující stávající bydlení v sídlišti v prodloužení ul. Arménská na plochu Z jižně od lokality Be-1;
 • pro využití řešeného území (plochy A a B vyznačené v zákresu) zpracovat územní studii nahrazující územní studii „Bohunice, ulice Lány“ z roku 2017, a to s následujícími podmínkami:
  • v části A rozvíjet rezidenční charakter lokality s nízkopodlažní zástavbou ve výškové úrovni nejvýše 2;
  • v části B stanovit plochy vycházející ze stávajícího skutečného využití (plochy zemědělské, případně plochy městské zeleně), případně částečně stanovit funkční typ B/r1;
  • vymezit veřejná prostranství, komunikace a chodníky pro zajištění prostupnosti řešeného území;
  • dopravní napojení směřovat do křižovatky ul. Čeňka Růžičky a Vyhlídalova a na východní straně řešeného území, bude-li nezbytné, koordinovat s dopravním napojením lokalit Be-8 a Be-10; a
  • vymezit propojení stávajícího sídliště pásem městské zeleně (o rozloze nejméně 1/5 rozlohy části B) v prodloužení ul. Arménská s plochou městské zeleně jižně od lokality Be-1.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: s ohledem na velmi intenzivní zástavbu bohunického sídliště a vysokou dopravní zátěž území navrhujeme na části B stanovit plochy zemědělské (kód A) nebo městské zeleně (kód Z) vycházející ze stávajícího skutečného využití, případně částečně stanovit funkční typ B/r1, tj. bydlení v rodinných domech nejnižší výškové úrovně. V části A navrhujeme dotvořit stávající stabilizovanou zástavbu stejným funkčním typem B/r2, tj. rodinnými domy ve výškové úrovni 2. Podrobnosti využití území vyznačeného v zákresu (tj. částí A i B) požadujeme za výše uvedených podmínek prověřit v územní studii, která nahradí územní studii „Bohunice, ul. Lány“ z roku 2017. Takové využití lokality bývalé zahradnické školy prakticky nenarušuje stávající bydlení na intenzivně urbanizovaném území městské části Brno-Bohunice a přitom umožňuje přiměřené využití dotčených pozemků.

Touto věcně shodnou připomínkou reagujeme na situaci, ve které se lokalita nachází. Jihomoravský kraj významnou část dotčených pozemků prodal soukromé osobě, přičemž východní část území přešla do soukromých rukou již v roce 2005. Nyní tyto pozemky město Brno považuje za rozvojové, a to na základě již schválené územní studie „Bohunice, ul. Lány“, kterou požadujeme nahradit novou územní studií s výše uvedenými podmínkami. V nastalé situaci navrhujeme realistické a kompromisní řešení, které na jedné straně umožní pozemky v přiměřené míře využít k doplnění rezidenční funkce městské části Brno-Bohunice, ale které na druhé straně minimalizuje dopad na stávající bydlení. Stanovení využití B/r2 v části A a případné částečné stanovení využití B/r1 v části B je kompromisní a realistické řešení, které, jakmile bude uskutečněno, natrvalo zajistí, že v řešeném území nebude v budoucnu realizována intenzivní výstavba.

Navrhované využití 1/5 území B pro městskou zeleň v podobě pásu propojujícího ul. Lány s plochami Z jižně od lokality Be-1 umožní kvalitní napojení stávajícího bydlení v bohunickém sídlišti na tyto plochy Z, které budou v rámci intenzivně urbanizovaného území městské části plnit rekreační funkci (zvláště např. ve spojení s naší věcně shodnou připomínkou uvedenou v kap. I.9).

Dopravní napojení rozvojových lokalit a křižovatka Ukrajinská – Lány
Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automaticky

Územní vymezení věcně shodné připomínky: lokality Be-1, Be-8 a Be-10, ul. Lány a Ukrajinská.

Věcně shodná připomínka:

 • prověřit řešení vzájemně provázaného dopravního napojení lokalit Be-1, Be-8 a Be-10 (např. společnou kapacitní křižovatkou např. okružního charakteru) situovaného na ulici Lány v místě mezi napojením ulic Ukrajinská a Střelická, a to tak, aby toto dopravní napojení propojovalo ulice Lány, Ukrajinská a Střelická a lokality Be‑1, Be-8 a Be-10 a tak, aby dopady dopravní obsluhy těchto lokalit na plynulost dopravy na ul. Lány byly minimalizovány. Pro takové řešení stanovit územní rezervu. Lokalitu Be-8 na ul. Lány napojit prostřednictvím ul. Střelická.
 • vytvořit územní rezervu pro zkapacitnění křižovatky Ukrajinská-Lány.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: napojení lokalit Be-1, Be-8 a Be-10 je navrženo roztříštěně, přičemž ul. Lány je již dnes přetížená, a to včetně napojení ul. Ukrajinská. V rámci lokality Be-10 je navržena plocha veřejné vybavenosti, u které však není řešena dopravní obsluha. Toto roztříštěné a nedořešené dopravní napojení uvedených lokalit, které vyplývá z návrhu územního plánu, s sebou nese vysoké riziko značného zhoršení již dnes problematické situace. Řešení dopravního napojení těchto lokalit v úseku mezi napojením ul. Ukrajinská a Střelická na ul. Lány bude mít nejmenší možné negativní dopady na stávající bydlení v městské části Brno-Bohunice.

Křižovatka Ukrajinská-Lány je již dnes problematická a je zjevné, že perspektivně se nelze vyhnout jejímu zkapacitnění. Za tímto účelem je nezbytné v novém územním plánu vymezit územní rezervu.

Lokalita Be-5 a její část při ul. Ukrajinská
Územní vymezení věcně shodné připomínky: lokalita Be-5, městská část Brno-Bohunice, při ul. Ukrajinská, dle zákresu.

Věcně shodná připomínka:

 • výškovou úroveň navrhované zástavby jižně od tramvajové tratě změnit na 3 (stejně, jako je to u části lokality Be-5 severně od tramvajové tratě), tj. stanovit kód W/v3 namísto kódu W/v4;
 • část vyznačenou v zákresu vyjmout z lokality Be-5 a z území určeného k prověření územní studií ÚS-22; a
 • změnit využití části vyznačené v zákresu na stabilizované plochy:
  • V (veřejná prostranství) v trase stávajícího chodníku k tramvajové trati;
  • D (doprava) na ploše stávající autobusové smyčky; a
  • Z (městská zeleň) ve zbývající části řešeného území.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: část lokality Be-5 jižně od tramvajové tratě bude ovlivňovat bydlení ve stabilizovaných plochách stejně jako část této lokality severně od tramvajové tratě. Proto by měla být výšková úroveň obou těchto částí lokality Be-5 stejná. Pokud jde o část lokality Be-5 vyznačenou v zákresu (při autobusové smyčce), uvádíme následující. Plocha Z západně od území vyznačeného v zákresu vhodně odděluje obydlenou část bohunického sídliště od tramvajové tratě a především od budoucí intenzivní zástavby lokality Be‑5. Dopravní napojení této části lokality Be-5 je možné pouze z ul. Ukrajinská, ale je komplikované vzhledem k autobusové smyčce. S ohledem na pohodu bydlení na ul. Ukrajinská je vhodnější zachovat souvislý pás městské zeleně od ul. Dlouhá po areál SBD Družba a lokalitu Be-5 rozvíjet v jejích zbývajících částech. Navržená věcně shodná připomínka by zachovala oddělující funkci stávající městské zeleně a současně umožnila nekonfliktní rozvoj zbývajících částí lokality Be-5.

Parkoviště Ukrajinská 13 až 21
Územní vymezení věcně shodné připomínky: veřejné parkoviště přibližně trojúhelníkového tvaru před domy Ukrajinská 13 až 21 (dále jen „parkoviště“), městská část Brno-Bohunice, dle zákresu.

Věcně shodná připomínka:

 • plochu parkoviště vyznačit jako stabilizovanou plochu veřejného prostranství dle stávajícího využití;
 • plochu parkoviště vyjmout z území určeného k prověření územní studií ÚS-22; a
 • parkování pro návštěvníky Ústředního hřbitova řešit výhradně na ploše veřejného prostranství navržené pro realizaci projektu „Západní vstup do Ústředního hřbitova“.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: stávající veřejné parkoviště nedostačuje ani pro stávající bydlení. Zahrnutí řešeného území do rozvojového projektu „Západní vstup do Ústředního hřbitova“ by si mohlo vynutit výstavbu hromadných garáží na této ploše ve výškové úrovni 2 (tj. do 10 m), což je cca jedna třetina výšky okolních panelových domů. S ohledem na intenzivní zástavbu bohunického sídliště by takové řešení parkování pro projekt „Západní vstup do Ústředního hřbitova“ výrazně narušilo stávající bydlení. Takové „zakousnutí“ rozvojového projektu do ploch stabilizovaného bydlení na ul. Ukrajinská je nepřiměřené a nepotřebné. Plocha veřejného prostranství navrhovaná pro realizaci projektu „Západní vstup do Ústředního hřbitova“ je dostatečně rozlehlá a umožňuje řešit i parkování návštěvníků Ústředního hřbitova.

Hasičská zbrojnice a hasičské cvičiště
Územní vymezení věcně shodné připomínky: stávající cvičiště jednotky sboru dobrovolných hasičů v areálu Ukrajinská 2 (dále jen „cvičiště“), lokalita Be-5 a plocha veřejného prostranství navržená za účelem realizace „Západního vstupu do Ústředního hřbitova“, městská část Brno-Bohunice, dle zákresů.

Vedení městské části navrhlo a v zastupitelstvu prosadilo, aby hasičské cvičiště bylo zahrnuto do plochy W, což je komerční zástavba. To ale není ochrana hasičského cvičiště. Je to řešení, které lze parafrázovat heslem: z bláta do louže. My navrhujeme skutečnou a trvalou ochranu nejen hasičského cvičiště, ale i samotné hasičské zbrojnice.
Věcně shodná připomínka:

 • plochu cvičiště (viz první zákres) vyznačit jako stabilizovanou plochu s funkčním typem S (sport), případně s jiným funkčním typem odpovídajícím stávajícímu využití;
 • do podmínek pro zpracování územní studie ÚS-22 doplnit podmínku „respektovat stávající hasičskou zbrojnici v části budovy č.p. 678 v k.ú. Bohunice včetně nádvoří na pozemku p.č. 1197/99 v k.ú. Bohunice“;
 • do podmínek pro zpracování územní studie ÚS-22 doplnit podmínku „respektovat stávající cvičiště jednotky sboru dobrovolných hasičů, potřebu dopravní obsluhy cvičiště a stávající pěší propojení objektu hasičské zbrojnice s cvičištěm“;
 • plochu cvičiště vyjmout z lokality Be-5; a
 • upravit vedení rezervy pro komunikaci (viz druhý zákres) přes část lokality Be-5 v prodloužení lávky přes tramvajovou dráhu tak, aby tato rezerva nebyla v kolizi s cvičištěm.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: na vyznačeném území je za nemalých nákladů realizováno cvičiště jednotky sboru dobrovolných hasičů, které navazuje na sídlo jednotky v přilehlé budově Ukrajinská 2. Cvičiště je pravidelně využíváno a je pro městskou část nepostradatelné. Návrh územního plánu pokrývá cvičiště dílem plochou W a dílem veřejným prostranstvím. Městská část nedisponuje náhradními prostorami pro vybudování hasičské zbrojnice ani cvičiště.

Stávající plocha zeleně mezi ul. Jihlavská a Pod Nemocnicí
Územní vymezení věcně shodné připomínky: lokalita Be-4, městská část Brno-Bohunice, při ul. Jihlavská a Pod Nemocnicí.

Věcně shodná připomínka:

 • změnit na plochu Z (městská zeleň) v úseku od stávajícího pneuservisu (Jihlavská 27) po obslužnou komunikaci odbočující z ul. Pod Nemocnicí vedle domu Pod Nemocnicí 4 (po jeho západní straně); a
 • pro území zastavěné domy Pod Nemocnicí 2 a 4, Jihlavská 13 až 21 lichá a Na Pískové cestě 4 až 16 sudá stanovit stabilizované plochy s využitím dle dnešní skutečnosti.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: základní podmínkou pro využití lokality Be-4 dle návrhu územního plánu (C/k3), které současně nenaruší stávající bydlení na ul. Pod Nemocnicí, je dopravní obsluha z ul. Jihlavské. To je však vzhledem k dnešní i zamýšlené (městská třída) koncepci ul. Jihlavské prakticky nemožné. Proto by případná zástavba v lokalitě Be-4 musela být dopravně obsluhována z ul. Pod Nemocnicí. Podstatná část této dopravy by musela být vedena ul. Na Pískové cestě, přes kterou jsou obsluhovány rovněž domy v celém bloku ul. Uzbecká. Je proto zřejmé, že zástavba lokality Be-4 by významně zasáhla intenzivně využité území bohunického sídliště, tj. tamní bydlení. Rozsáhlé demolice a přestavby ve východní části lokality Be-4, které z využití navrženého návrhem územního plánu vyplývají, sledují v konečném důsledku zájem realizace městské třídy na ul. Jihlavská. Avšak s ohledem na skutečnost, že druhou stranu ul. Jihlavská tvoří areál státní Fakultní nemocnice Brno, lze jen stěží předpokládat, že by bylo možné realizovat zástavbu odpovídající městské třídě po obou stranách této ulice. Fakultní nemocnice Brno je jednou z nejvýznamnějších českých nemocnic a uvažovat o tom, že by se její zřizovatel (stát) vzdal relativně širokého pásu tohoto areálu ve prospěch komerční zástavby podél ul. Jihlavská, podle našeho názoru nemá význam. Konec konců, návrh územního plánu s tím ani nepočítá. Ul. Jihlavská by proto v každém případě byla nejvýše polovičatou městskou třídou, a to s významnými komplikacemi uvedenými výše. Jinými slovy, ul. Jihlavskou nelze v úseku Osová – Na Pískové cestě ani výhledově přetvořit na městskou třídu s tomu odpovídající zástavbou. Je proto ke zvážení, zda koncepci ul. Jihlavské coby městské třídy není na místě opustit, a to alespoň pokud jde o uvedený úsek.

Plochy komerční vybavenosti při ul. Čeňka Růžičky
Územní vymezení věcně shodné připomínky: lokalita Be-11, městská část Brno-Bohunice, při ul. Čeňka Růžičky.

Věcně shodná připomínka:

 • na stávajícím jižním veřejném parkovišti (lokalita Be-11 sestává zejména ze dvou stávajících veřejných parkovišť – jednoho severního a jednoho jižního) stanovit stabilizovanou plochu veřejného prostranství, případně plochu D/x;
 • na stávajícím severním veřejném parkovišti stanovit plochu změn D/v1;
 • lokalitu Be-11 omezit na plochu severního veřejného parkoviště; a
 • kartu lokality Be-11 přizpůsobit funkci D/v1 a vložit pokyn „respektovat stávající vzrostlou městskou zeleň“.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: s ohledem na velmi intenzivní zástavbu na ul. Spodní (a již realizované povrchové parkoviště) navrhujeme zachovat stávající využití na ploše jižního veřejného parkoviště. Severní parkoviště má s ohledem na terénní stupeň po jeho západní straně potenciál k výstavbě nízkopodlažních hromadných garáží.

Zástavba na ul. Spodní je enormně intenzivní s velkým nedostatkem veřejných parkovacích míst. Služby a obchod jsou pro tuto lokalitu dobře dostupné v obchodních střediscích Kalinka a Kavkaz. Dotčené pozemky jsou s jedinou výjimkou v majetku statutárního města Brna, což vylučuje nutnost kompenzačních opatření (jeden pozemek je v soukromém vlastnictví, nicméně stávající územní plán zde stanoví plochu DP, což je v souladu s nynějším využitím).

Garáže Souhrady
Územní vymezení věcně shodné připomínky: plocha hromadných garáží jižně od domu Souhrady 14 včetně jejího bezprostředního okolí, městská část Brno-Bohunice.

Věcně shodná připomínka: změnit na stabilizovanou plochu s výškovou úrovní odpovídající skutečnosti, tj. s výškovou úrovní 1.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: využití území ve stabilizovaných plochách má dle textové části návrhu územního plánu města Brna vycházet z dosavadního charakteru a potvrzovat jej, nebo na něj bezprostředně navazovat. To se vztahuje i na výškovou úroveň dosavadního využití. Na řešené území (plocha hromadných garáží) se však vztahuje využití B/v5 odpovídající stávajícím panelovým domům Souhrady 2 až 14 sudá. To je však v příkrém rozporu s výškovou úrovní těchto garáží, která má hodnotu 1. Ve stabilizovaném území se dle textové části návrhu územního plánu za předpokladu respektování podmínek využití území a prostorového uspořádání připouští modernizace, revitalizace, přestavby a dostavby. Pokud by dostavba či přestavba dotčených garáží proběhla dle využití B/v5, čímž by se radikálně zvětšil objem této stavby (a fakticky by nešlo o přestavbu ani dostavbu, ale o novostavbu), zcela jistě by se nejednalo o respektování podmínek stávajícího využití území.

Ul. Dvořiště, Souhrady a Vyhlídalova
Územní vymezení věcně shodné připomínky: prodloužení ul. Dvořiště v úseku od křížení s ul. Souhrady směrem na západ (dále jen „prodloužení ul. Dvořiště“), rezerva pro komunikaci obsluhující budoucí železniční stanice Brno-Starý Lískovec a plochy B/v4 a B/v2 v rámci lokality Be-1, městská část Brno-Bohunice a Brno-Starý Lískovec, dle zákresů.

Věcně shodná připomínka:

 • plochu Z za domy Souhrady 2 až 14 sudá propojit pásem městské zeleně s plochami Z a K jižně od plochy B/v4, tj. respektovat stávající stav;
 • do karty lokality Be-1 přidat podmínku respektování pásu vzrostlé zeleně oboustranně lemující polní cestu při západní hraně plochy B/v4 (kterou navrhujeme změnit na Z) a prověřit změnu funkčního typu na tomto pásu na K (krajinná zeleň);
 • rezervu pro komunikaci obsluhující budoucí železniční stanici Brno-Starý Lískovec včetně propojení ul. Dvořiště na ul. U Leskavy (dle značek „X“ v prvním zákresu) celou zrušit a nahradit tuto rezervu funkčním typem Z (městská zeleň) a namísto této rezervy řešit dopravní obsluhu železniční stanice Brno-Starý Lískovec pouze ulicí U Leskavy tak, jak je od počátku plánováno;
 • jakožto alternativu k úplnému zrušení rezervy pro komunikaci obsluhující železniční stanici Brno-Starý Lískovec (dle předchozí odrážky) požadujeme prověřit kompromisní řešení patrné z druhého nákresu, kdy je dopravní obsluha této železniční stanice naznačena přerušovanou čarou a ke zrušení rezervy pro komunikaci by došlo pouze v úseku podél ul. Souhrady (dle značek „X“ ve druhém zákresu), přičemž by současně došlo ke zrušení prodloužení ul. Dvořiště pouze ke komunikaci naznačené přerušovanou čarou (dle značek „X“ ve druhém zákresu); prověřte také variantu rozložení dopravní obsluhy této železniční stanice mezi trasu vyznačenou přerušovaně ve druhém zákresu a ul. U Leskavy (jižní část);
 • plochu B/v4 změnit na plochu městské zeleně (Z) a krajinné zeleně (pás zeleně lemující polní cestu dle jedné z předchozích odrážek); a
 • plochu B/v2 změnit na B/r2.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: na jižní straně ul. Vyhlídalova a Dvořiště navrhujeme změnu struktury zástavby z volné na rezidenční, což umožní kvalitnější dotvoření uliční fronty.

Na ploše B/v4 požadujeme ponechat funkci dle stávajícího územního plánu, tj. městskou zeleň, a tím propojit plochy městské zeleně mezi domy na ul. U Leskavy a Souhrady s plochou městské zeleně jižně od ploch B/v4 a B/v2 vyznačených v prvním zákresu a vytvořit tak souvislou plochu městské zeleně od ul. Elišky Přemyslovny až k ul. Střelická, což umožní rozvíjet kvalitní rekreační zázemí intenzivně urbanizovaného území městské části Brno-Bohunice. Kvalitní rekreační zázemí dobře dostupné pěší dopravou (s malými dětmi) v městské části Brno-Bohunice výrazně chybí. Charakter stávající i plánové zástavby vytváří řadu limitů pro vybudování rekreačního zázemí. Tato naše věcně shodná připomínka předkládá řešení, které je schůdné a přitom umožní tento problém ve významné míře řešit.

Při západní hraně plochy B/v4 (kterou navrhujeme změnit na Z) vede polní cesta po obou stranách lemovaná vzrostlou zelení, která již nyní propojuje konec prodloužení ul. Dvořiště s vodním tokem Leskava, tj. rovněž s plochami městské zeleně (Z) a krajinné zeleně (K) jižně od této plochy B/v4. Kompenzační opatření jsou v případě této změny vyloučena, protože ve stávajícím územním plánu je na této ploše B/v4 stanoven funkční typ Z. Požadujeme zajistit ochranu uvedeného pásu vzrostlé zeleně lemujícího polní cestu stanovením funkčního typu K (krajinná zeleň). Změna této plochy B/v4 na plochy Z a K umožní komfortní pěší propojení urbanizovaných částí bohunického sídliště s plochami Z a K jižně od této plochy B/v4. Lze shrnout, že změna využití plochy B/v4 dle této naší věcně shodné připomínky (tj. na městskou a krajinnou zeleň) bude, ve spojení s dalšími částmi této věcně shodné připomínky, plnit významnou krajinotvornou funkci, neboť celistvě propojí již funkční městskou zeleň v sídlištní zástavbě v severojižním směru od Mikuláškova náměstí přes plochy při ul. Osové až k vodnímu toku Leskava.

Současně požadujeme zamezit nežádoucímu přivedení intenzivní dopravy z ul. Lány na ul. Dvořiště, a to zrušením protažení ul. Dvořiště za křížení s ul. Souhrady (a to v obou variantách řešení dopravní obsluhy budoucí železniční stanice Brno-Starý Lískovec). Toto protažení ul. Dvořiště by ze západní části ul. Vyhlídalova a z ul. Dvořiště učinilo intenzivně využívanou tranzitní (vzhledem k území městské části Brno-Bohunice) komunikaci se značnými dopady na stávající bydlení.

Rezervu pro komunikaci obsluhující budoucí železniční stanici Brno-Starý Lískovec navrhujeme (v první variantě) zcela zrušit a namísto ní v návrhu územního plánu řešit dopravní obsluhu této železniční stanice pouze ulicí U Leskavy tak, jak je od počátku plánováno. Komunikace využívající tuto rezervu, včetně touto komunikací vynucené přestavby křižovatky Osová-Elišky Přemyslovny-U Leskavy, by zásadním způsobem narušila výše uvedený záměr vybudování celistvého systému městské a krajinné zeleně a zásadně by narušila pohodu bydlení na ul. Souhrady. Požadujeme proto prověřit rovněž druhou variantu – alternativní řešení, které tyto negativní dopady mít nebude (je celkově méně nákladné a nevynucuje přestavbu křižovatky Osová-Elišky Přemyslovny-U Leskavy) a současně umožňuje řešit problém dopravní obsluhy železniční stanice Brno-Starý Lískovec s přijatelnými dopady na bydlení v ul. U Leskavy, neboť v úseku mezi tamními bytovými domy je situace obtížnější než v úseku mezi rodinnými domy na této ulici. V rámci této druhé varianty požadujeme současně prověřit i možnost rozložení dopravní obsluhy železniční stanice Brno-Starý Lískovec mezi trasu vyznačenou přerušovanou čarou ve druhém zákresu a druhou (jižnější) polovinu ul. U Leskavy s jednosměrným provozem MHD, čímž by současně mohlo být řešeno i otáčení vozů MHD objezdem bytových domů na ul. U Leskavy (postavených na stabilizovaných plochách B/v4 a B/v3).

Plochy pro bydlení v lokalitě Be-6 Červený kopec včetně komunikace Sty/2
Územní vymezení věcně shodné připomínky: plochy B/v4 v rámci lokality Be-6, městská část Brno-Bohunice, dle zákresu, a komunikace Sty/2 v rámci lokality Be-6.

Věcně shodná připomínka:

 • plochy B/v4 změnit na B/r2; a
 • doplnit kartu lokality Be-6 o podmínku v části Doprava v následujícím znění: „Stavby podél komunikace Sty/2 lze umisťovat pouze tak, aby komunikaci Sty/2, při zahrnutí přilehlých chodníků a dalších náležitostí uličního prostoru (podélná parkovací stání, stromořadí apod.), bylo možné vést souvisle v celkové šíři alespoň 14 metrů.“; a
 • doplnit textovou část návrhu územního plánu o minimální šířkové standardy nových komunikací.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: pro celou rezidenční část lokality Be-6 je navrhováno využití B/r2, kromě dvou ploch B/v4, které jsou předmětem této věcně shodné připomínky. Tyto dvě plochy B/v4, zejména pro svou výškovou úroveň, budou narušovat jinak jednotný ráz celé lokality Červeného kopce. Proto navrhujeme sjednotit kódy ploch pro bydlení v lokalitě Be-6 na B/r2.

Komunikace Sty/2 bude významnou komunikací, která zčásti sleduje stopu ul. Kejbaly. Při umisťování staveb je nezbytné držet územní rezervu v šíři, která odpovídá významu této komunikace a která umožní realizaci všech náležitostí kvalitního uličního prostoru.

Současně v této souvislosti navrhujeme doplnit textovou část návrhu územního plánu o minimální šířkové standardy nových komunikací, popř. jiných liniových záměrů, které umožní stavebním úřadům při rozhodování v území ponechávat dostatečně široké rezervy pro vedení těchto komunikací. Příkladem potřebnosti takových standardů může být nešťastná situace ohledně dopravní obsluhy budoucí železniční stanice Brno-Starý Lískovec ulicí U Leskavy.

Plocha stávající zeleně při ul. Pod Nemocnicí a Osová
Územní vymezení věcně shodné připomínky: plocha veřejného prostranství, městská část Brno-Bohunice, při ul. Pod Nemocnicí a Osová, dle zákresu.

Věcně shodná připomínka: změnit na městskou zeleň (Z).

Odůvodnění věcně shodné připomínky: stávajícímu využití plochy vyznačené v zákresu odpovídá funkční typ Z (městská zeleň). S ohledem na zamýšlené mimořádně intenzivní využití lokality SL-3 Západní brána je vhodné vzrostlou zeleň na této ploše zachovat. Tato městská zeleň, a po zástavbě lokality SL-3 to bude platit dvojnásob, vhodně odděluje bydlení na ul. Pod Nemocnicí od (v budoucnu) intenzivně využité lokality SL-3.

Jak postupovat, pokud chcete připojit svůj podpis?

Stáhněte si dokument (klikněte na ikonu s nápisem PDF), pomocí kterého sbíráme podpisy, tj. zmocnění k tomu, abychom se stali (pokud jde o výše uvedené připomínky) zástupcem veřejnosti:

Tento dokument s našimi věcně shodnými připomínkami, tj. zmocnění k tomu, abychom se ohledně výše uvedených připomínek k návrhu územního plánu stali zástupcem veřejnosti, prosím celý vytiskněte (ne pouze podpisovou tabulku na konci, ale opravdu celý dokument!!!), sešijte a vyplňte podpisovou tabulku na konci dokumentu. Čím více podpisů seženete, tím lépe. Pokud Vám nebudou podpisové řádky stačit, vytiskněte si dokument znovu.

Pokud nemáte možnost si dokument vytisknout, zastavte se v obchodě Večerka Boleloucký, Lány 16 (denně od 18:00 do 22:00 hodin). V tomto obchodě budou formuláře připraveny vytištěné, abyste mohl(a) připojit svůj podpis (nebude však možné si formulář odnést). Nebo přijďte přímo za námi na petiční stánek – termíny a místa uvádíme níže. 

Dokument, tj. zmocnění, mohou podepsat pouze osoby trvale bydlící v Brně, tj. i Brňané bydlící mimo Bohunice!

Podepsané zmocnění nám můžete předat jedním z následujících způsobů:

 • poštou, pokud jej odešlete nejpozději 24. 6. 2020, na adresu Brno+, POSTE RESTANTE, 630 00 Brno;
 • do 26. 6. 2020 jej můžete vhodit do poštovní schránky našeho zastupitele Ing. Miloše Vrážela, Rolnická 3 (poštovní schránka je přístupná zvenku a je umístěná na vchodu do domu Rolnická 3 ze strany vnitrobloku mezi ul. Rolnická a Spodní);
 • do 26. 6. 2020 osobně v obchodě Večerka Boleloucký na adrese Lány 16 – otevřeno denně od 18:00 do 22:00 hodin; nebo
 • osobně na našem petičním stánku (termíny a místa jsou níže).

Zde jsou termíny a místa, kde budeme s naším petičním stánkem:

 • úterý 16. 6. 2020, od 16:00 do 18:00, tramvajová zastávka Běloruská, případně nad podchodem u obchodního centra Kalinka
 • pátek 19. 6. 2020, od 15:00 do 18:00, u obchodního centra Kavkaz (tramvajová zastávka Švermova)
 • pondělí 22. 6. 2020, od 16:00 do 18:00, u obchodního centra Kavkaz (tramvajová zastávka Švermova)
 • úterý 23. 6. 2020, od 15:00 do 17:00, tramvajová zastávka Běloruská, případně nad podchodem u obchodního centra Kalinka
 • středa 24. 6. 2020, od 16:00 do 17:00, u obchodního centra Kavkaz (tramvajová zastávka Švermova)
 • čtvrtek 25. 6. 2020, od 15:00 do 18:00, tramvajová zastávka Běloruská, případně nad podchodem u obchodního centra Kalinka
 • pátek 26. 6. 2020, od 15:00 do 18:00, tramvajová zastávka Běloruská, případně nad podchodem u obchodního centra Kalinka

POZOR! Podepsané dokumenty od Vás potřebujeme fyzicky mít nejpozději v pátek 26. 6. 2020! Ne později!

Termín odevzdání připomínek je totiž 30. 6. 2020 a my potřebujeme ještě čas na zpracování podepsaných formulářů (nepostačuje totiž, abychom je pouze podali na Magistrát tak, jak jsou).

Případné dotazy můžete psát na info@brnoplus.cz nebo nás můžete kontaktovat na naší facebookové stránce Brno+ pro Bohunice.

Děkujeme za spolupráci!